„Бизнес Адвайзър“

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „Бизнес Адвайзър” ООД, наричано по-долу „Бизнес Адвайзър”, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на Сайта (наричани по-долу Потребители), от друга.

„Бизнес Адвайзър” ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 205323645 със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Алабин № 33, офис 128, имейл адрес: office@business-adviser.bg, телефон: 0899 95 34 34.

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани на Сайта (наричани за краткост Услуги).

Настоящият документ съдържа информация за дейността на „Бизнес Адвайзър” и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от „Бизнес Адвайзър”, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Потребителя и „Бизнес Адвайзър”.

С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да да бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и Бизнес Адвайзър договор. Такива данни са имена, имейл, телефон и необходимите данни за предоставяне на поръчаната услуга.

ДЕФИНИЦИИ

За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:

Сайт – www.business-adviser.bg и всички негови подстраници.

Общи условия – настоящите Общи условия, които включват условия за ползване, политика за защита на личните данни, бисквитки, правила за регистрация и всяка друга правнозначима информация, която се намира на Сайта.

Лични данни – информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.

Услуга – всяка материална или интелектуална дейност, която се извършва по независим начин, предназначена е за друго лице и не е с основен предмет прехвърляне владение на вещ.

Потребител – физическо или юридическо лице, което използва Сайта или Услугите на сайта, което НЕ е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

 • На Сайта Потребителите имат възможност да сключват договори за услуга на предлаганите от “Бизнес Адвайзър” услуги.

ОФЕРТА

 • Изпращаните от Бизнес Адвайзър оферти на клиентите са обвързващи за срок от 14 дни, доколкото в самата оферта не е посочено друго.
 • Клиентите предоставят доброволно личните си данни при поискване на оферта чрез виртуалния асистент на Сайта или по имейл.
 • Всички лични данни, свързани с дадените оферти, по които няма сключен договор, се изтриват в срок от 6 месеца от даването им.

ПОРЪЧКА

 • (1) Потребителите използват интерфейса на уебсайта на „Бизнес Адвайзър”, за да сключват договори за услуга на предлаганите от „Бизнес Адвайзър” услуги.
  1. Договорът за услуга се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от „Бизнес Адвайзър”.
  2. Потребителят избира една или няколко от предлаганите на сайта услуги.
  3. Необходимо е Потребителят да избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на сайта.
  4. При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.
 • (1) “Бизнес Адвайзър” има право да откаже да сключи договор с некоректен Потребител.
  1. “Бизнес Адвайзър” има право да третира Потребител като некоректен в случаите, когато:
   1. е налице неспазване от страна на Потребителя на Общите условия;
   2. е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на “Бизнес Адвайзър”;
   3. са установени системни злоупотреби от Потребителя спрямо “Бизнес Адвайзър”.

ЦЕНИ

 • Чл. 5. (1) Цените на предлаганите услуги са тези, посочени на уебсайта на „Бизнес Адвайзър” към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.
  1. Цените на услугите включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.
 • „Бизнес Адвайзър” си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на сайта услуги, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.
 • (1) „Бизнес Адвайзър” може да предоставя отстъпки за услугите, предлагани на сайта, съгласно българското законодателство и правила, определени от „Бизнес Адвайзър”. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).

 

  1. Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща услуга.

ПЛАЩАНЕ

 • (1) Потребителят може да заплати цената на поръчаните услуги като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На Сайта е възможно плащане по банков път, чрез кредитна или дебитна карта и чрез Epay.
 • Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.
 • „Бизнес Адвайзър” не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на „Бизнес Адвайзър”.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 • (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на „Бизнес Адвайзър” (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „Бизнес Адвайзър” или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „Бизнес Адвайзър”, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
  1. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „Бизнес Адвайзър”, „Бизнес Адвайзър” има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.
  2. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „Бизнес Адвайзър”.
 • „Бизнес Адвайзър” се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.
  1. „Бизнес Адвайзър” си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. „Бизнес Адвайзър” има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

 • „Бизнес Адвайзър” има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.
 • Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на „Бизнес Адвайзър” или прекратяване поддържането на уебсайта му.
 • Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора, освен ако за конкретната услуга няма индивидуално сключен договор или специални общи условия. Бизнес Адвайзър не дължи връщане на заплатеното, ако Клиентът се откаже от предоставяната услуга без основателна причина.
 • Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

 • Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 • (1) „Бизнес Адвайзър” се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.
  1. Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми „Бизнес Адвайзър” в срок от един месец от получаването на съобщението по предходната алинея.
  2. В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

 • По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.