АДФИ изнесе данни за четвъртото тримесечие на 2019 г.

Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) оповести публично резултатите от дейността си през през четвъртото тримесечие на изминалата година.

В публикуваната в Интернет информация държавната институция представя обобщена и подробна статистика, както и изводи за извършените от нея 95 проверки в периода Октомври-Декември 2019 г.

Числата според АДФИ

От изнесените данни е видно, че през изминалото тримесечие са приключени 95 финансови инспекции. За посочения период са проверени 278 обществени поръчки на обща стойност 331 444 983 лв. Инспектираните договори са 1059 броя и с обща стойност в размер на 160 844 558 лв.

По време на финансовите проверки са установени 21 случая на непроведени или неоснователно проведени обществени поръчки от страна на възложителите.

Общият брой на установените закононарушения на нормативни актове, уреждащи бюджетната и финансово-стопанската дейност е 470, като за установените през тримесечието нарушения са съставени 3 акта за начет и 168 акта за установяване на административни нарушения и са идентифицирани 36 „индикатора за измама“ по смисъла на § 1, т. 9 от ДР на Закона за държавната финансова инспекция.

Повече за резултатите от финансовите инспекции можете да прочетете тук: https://www.adfi.minfin.bg/bg/18

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *