Получаване на закрила в България като бежанец

Получаване на закрила като бежанец

Щоб прочитати статтю українською, натисніть тут (переклад з google translate).

Днес, 24.02.2022, руските войски навлезнаха в Украйна, което принуди хиляди украинци да търсят убежище в съседни държави. Тук ще намерите актуална информация как можете да влезете в България и да получите международна закрила като бежанец.

Стартиране на процедурата с молба

Всеки украинец има право да подаде молба, за да придобие статус на бежанец. Най-често това става пред службите на “Гранична полиция”, която препраща молбата към Агенция за бежанците. Друг вариант е да се подаде молба директно в някой от бежанските центрове, организирани от Агенция за бежанците. 

Необходимо е чужденецът да носи със себе си писмена молба на своя език, в която да опише поради какви причини е избягал от държавата си на произход и търси закрила в България. Молбата може да е написана лично или от друго лице, ако кандидатът за закрила е неграмотен и не може да пише и чете. Молбата може да е написана и на български език, но тогава е необходимо да бъде подписана освен от чужденеца, който търси закрила в България и от човека, който е записал неговите изявления.

Регистрационна карта и бежански лагер

След като молбата е подадена първо се издава служебна бележка до приключване на регистрацията и след това се издава регистрационна карта, която служи като временен документ за самоличност, даващ правото на пребиваване в България.

Бежанецът може да избере да живее в бежански лагер или някъде другаде на свои разноски, като в този случаи трябва да демонстрира, че има достатъчно средства за поне 6 месеца. 

Обиск, снимане и медицински преглед

Обръщаме внимание, че при регистрацията ще бъде извършен обиск и личните ви документи ще бъдат временно взети до завършване на процедирата. След това ще ви бъде направена снимка, ще ви бъдат снето пръстови отпечатъци и ще бъде извършен медицински преглед. Следвайте инструкциите на длъжностните лица към Агенция за бежанците. 

Следим новостите постояннo и обновяваме тази статия незабавно. 

Разглеждане на молбата и интервю

След това Агенцията за бежанците започва процедура по “общия ред”, при която се преглеждат документите и се прави интервю. Информацията се изпраща към Държавна агенция национална сигурност. По време на интервюто е необходимо бежанацът: 

  • да каже истинските си имена, защото ако по-късно получи статут няма да може да използва оригиналните си национални документи (например, диплома за образование, сертификат за професия, шофьорска книжка и други подобни документи). Освен това, неточност в имената може да попречи за получаване на решение за събиране с останалите членове на семейството в България. Ако кандидатът забележи, че при регистрацията името му е написано погрешно, той трябва незабавно да съобщи за това на интервюиста по време на интервюто.
  • да разкаже подробно историята си, без да скрива нищо от интервюиста или да измисля или украсява своята история. Кандидатът трябва да опише причините да напусне своята държава с всички подробности като посочва точните дати на събитията, ако си ги спомня. Чужденецът, който търси закрила в България носи цялата отговорност за информацията и данните, които дава за себе си по време на интервюто.
  • да представи документи, които доказват бежанската му история, ако разполага с такива. Такива документи или доказателства могат да бъдат, например: документи за самоличност, призовки от полиция или съд, медицински документи, съдебни решения или присъди, карти за членство в партия или друга организация, удостоверения, снимки, статии от пресата, видеоматериали и друго подобни. Тези доказателства ще помогнат за по-бързото вземане на решение по молбата за закрила.

При положително решение бежанецът получава карта на бежанец, която удостоверява самоличността на лицето и дава правото на притежателя ѝ да пребивава на територията на Република България за срока на нейната валидност. Картата може да се подновява, но е важно това да се направи преди изтичането на валидността ѝ. 

Обжалване на отхвърлена молба

Ако по някаква причина молбата е отхвърлена, тя може да се обжалва в срок от 14 дни пред съда. Много е важно този срок да не се пропуска, защото след него решението става окончателно. 

Имате нужда от съдействие?
Свържете се с нас или се обадете на

0894 644 768

Запитвания и поръчки
Къде искате да регистрирате марката?
На този телефон ще се свържем с Вас за допълнителни разяснения

Източник: https://asylum.bg/bg/bg4-2

Сьогодні, 24 лютого 2022 року, російські війська увійшли в Україну, змусивши тисячі українців шукати притулку в сусідніх країнах. Тут ви знайдете актуальну інформацію про те, як ви можете в’їхати в Болгарію та отримати міжнародний захист як біженець.

Почніть процедуру подачі заявки

Кожен українець має право подати заяву на отримання статусу біженця. Найчастіше це стосується прикордонної поліції, яка пересилає заяву до Агентства у справах біженців. Інший варіант – звернутися безпосередньо до одного з центрів для біженців, організованих Агентством у справах біженців.

Іноземцю необхідно мати з собою письмовий запит на його рідній мові, в якому він повинен описати причини, за якими він втік із країни походження та шукає захисту в Болгарії. Заява може бути написана особисто або іншою особою, якщо заявник про захист неписьменний і не вміє читати і писати. Заява також може бути написана болгарською мовою, але тоді її має підписати не тільки іноземець, який шукає захисту в Болгарії, але й особа, яка записала його заяви. Джерело: https://asylum.bg/bg/bg4-2

Реєстраційна картка та табір біженців

Після подачі заяви видається службова відмітка до закінчення реєстрації, а потім видається реєстраційна картка, яка служить тимчасовим документом, що посвідчує особу, що дає право на проживання в Болгарії.

Біженець може вибрати проживання в таборі для біженців або в іншому місці за власний рахунок, і в цьому випадку він або вона повинні продемонструвати, що він чи вона має достатньо коштів протягом щонайменше шести місяців.

Ми постійно слідкуємо за новинами і негайно оновлюємо цю статтю.

Обшук, фотографування та медичний огляд

Зверніть увагу, що під час реєстрації буде проведено обшук, а ваші особисті документи будуть тимчасово вилучені до завершення процедури. Потім вас сфотографують, візьмуть відбитки пальців та проведуть медичний огляд. Виконуйте інструкції представників Агентства у справах біженців.

Розгляд заявки та співбесіда

Потім Агентство у справах біженців розпочало «загальну процедуру», під час якої документи розглядалися та опитувалися. Інформація направлена ​​до Держнацбезпеки. Під час співбесіди біженець потребує:

  • назвати своє справжнє ім’я, оскільки, якщо він пізніше отримає статус, він не зможе використовувати свої оригінали національних документів (наприклад, диплом, свідоцтво про професію, водійські права та інші подібні документи). Крім того, неточності в іменах можуть перешкодити прийняттю рішення про возз’єднання з іншими членами сім’ї в Болгарії. Якщо під час реєстрації кандидат помітив, що його ім’я написано неправильно, він повинен негайно повідомити інтерв’юера під час співбесіди.
  • розповісти свою історію в деталях, нічого не приховуючи від інтерв’юера, вигадати чи прикрасити свою історію. Кандидат повинен повністю описати причини виїзду з країни, вказавши точні дати подій, якщо він їх пам’ятає. Іноземець, який шукає захисту в Болгарії, несе повну відповідальність за інформацію та дані, які він/вона надає про себе під час співбесіди.
  • пред’явити документи, що підтверджують його біженську історію, якщо такі є. Такими документами або доказами можуть бути, наприклад: документи, що посвідчують особу, повістки до поліції чи суду, медичні документи, судові рішення чи вироки, членські квитки партії чи іншої організації, сертифікати, фотографії, статті у пресі, відеозаписи тощо. Ці докази допоможуть пришвидшити рішення щодо заяви про захист.

У разі позитивного рішення біженець отримує картку біженця, яка засвідчує особу та дає право її власнику проживати на території Республіки Болгарія протягом терміну її дії. Картку можна поновити, але важливо зробити це до закінчення терміну її дії.

Оскарження відхиленої заяви

Якщо з будь-якої причини заяву буде відхилено, її можна оскаржити протягом 14 днів до суду. Дуже важливо не пропустити цей термін, адже після нього рішення стає остаточним.