Безвъзмездно финансиране на бизнес до 10 хил. лв.

Предприемачите и собствениците на бизнес ще могат да се възползват от безвъзмездно финансиране до 10 хил. лв.
В тази статия ще погледнем кой може да кандидатства и какви са изискванията.

Безвъзмездно финансиране на бизнес до 10 хил. лв.
Безвъзмездно финансиране до 10 хил. лв.

От началото на пандемията много предприемачи и собственици на бизнеси трябваше напълно да спрат работата си или работят дистанционно. Поради това, Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) обяви на 12 май 2020 г. процедура за подбор на проекти „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

С тях ще могат да покрият най-неотложните си нужди,  като наем, режийни разходи, консумативи, суровини, разходи за заплати и осигуровки.
Общата сума на безвъзмездната финансова помощ е 173 мил. лева и обхваща всички сектори на българската икономика, с изключение на тези, които се подкрепят от Програмата за Развитие на Селските Райони.

Какъв е размерът на безвъзмездното финансиране?

 • Минималния размер е 3 000 лв.
 • Максималния размер е 10 000 лв.

Бележка: Заявената безвъзмездна финансова помощ от кандидата не може да надвишава 10% от оборота за 2019 г.

Кой може да кандидатства?

 1. Регистрирани юридически лица и еднолични търговци преди 01.07.2019 г. и осъществявали стопанска дейност;
 2. Предприятията, които са регистрирали спад с минимум 20% в своя оборот за м. април 2020 г. спрямо средно месечния оборот за 2019 г.

  Пример: През м. април 2020 г. имате оборот от 2000 лв. През 2019 г. имате годишен оборот от 36 000 лв., сумата се разделя на 12 и получавате средномесечен оборот за 2019 от 3000 лв. Сравнявате двете стойности и преценявате налице ли е спад от поне 20%.
 3. Имат персонал до 50 служители;
 4. Извършват дейност във всички икономически сектори, с изключение на тези, попадащи в обхвата на Програмата за развитие на селските райони

Кои предприятия могат да кандидатстват?

Видовете предприятия, които могат да кандидатстват за безвъзмездно финансиране са:

 1. Микро предприятия – имат персонал до 9 души, а оборотът им е под 3.9 мил. лв.
 2. Малки предприятия – имат персонал до 50 души, а оборотът им е под 19.5 мил. лв.

Какви са изискванията?

Според Оперативна Програма „Иновации и конкурентоспособност“ основните изисквания са:

 1. Подадена Годишна данъчна декларация за 2019 г. пред НАП;
 2. Минимален оборот на кандидатите за 2019 г. – 30 000 лв.
 3. Да се използват за допустими разходи – Разходи, необходими за преодоляване на недостиг на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от COVID-19, по-точно за суровини, материали и консумативи; за външни услуги (вкл. режийни разходи); за персонал  (вкл. разходи за възнаграждения и разходите за осигурителните и здравни вноски за сметка на работодателя, с изкл. на разходите за персонал подпомогнат по мярката 60/40).
 4. Не трябва да имате задължения към държавата, Столична община и общината, където е седалището на компанията.

Имате страхотна идея за бизнес, но нямате капитал? Прочетете тази статия за това как да получите финансиране за идеята ви!

Безвъзмездно финансиране на бизнес – Как се кандидатства и какви са сроковете?

Процедурата ще бъде активирана в ИСУН 2020 и проектните предложения ще могат да се подават от 10:00 часа на 14.05.2020 г.

Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 16:30 часа на 15.06.2020 г.

Кандидатстването и оценяването на проектите ще става изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС (ИСУН 2020).

Пълният комплект документи може да свалите от тук.

Указанията за попълване на формуляра за кандидатстване са приложени към пакета документи за кандидатстване по процедурата, а видеоразяснение може да бъде намерено на следния линк: https://www.youtube.com/watch?v=wqXdlANA11g&feature=youtu.be

Бележка: за невярно декларирани обстоятелства кандидатите, бенефициентите и упълномощените лица носят наказателна отговорност!

Кои проекти ще бъдат финансирани?

Ще бъдат финансирани проектните предложения, които съответстват на критериите за оценка, по реда на тяхното постъпване, до изчерпване на финансовия ресурс по процедурата. Подадените проектни предложения, за които не е налице финансов ресурс не подлежат на оценка.

Всички разходи, които ще се финансират, трябва да бъдат направени след 1 февруари 2020 г. и да са приключили до датата на представяне на финалния отчет за изпълнение на проекта – 3 месеца след получаването на помощта.

Безвъзмездната финансова помощ на одобрените кандидати по процедурата се предоставя в срок от 15 работни дни от подписване на административен договор.

В срок от един месец от края на изпълнението на проекта бенефициентите следва да представят пред УО отчет за изпълнението по проекта. Към отчета бенефициентите прилагат разходооправдателни и платежни документи, с които удостоверяват изпълнението по проекта.

Email Newsletter

Получавайте информация директно в имейла си за:

 • публикации от блога ни;
 • новини от бизнес света;
 • промени в законодателството;
 • предстоящи събития;
 • информация за наши и партньорски услуги;

✅ съвети за стартиране и управление на бизнес

✅ намиране на инвестиции

✅ напомняния за крайни срокове (ГФО и други)

✅ информация за наши услуги и промоции

Свързани статии:

Успешен бизнес по време на криза – Как да се адаптираме?
До 60% възстанoвяване от заплатата – помощи за бизнеса. #Kоронавирус
Как да спасите Вашия бизнес от фалит – #Коронавирус

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *