Получѝ финансиране за използване на софтуер до 20 000 лв.

ЕС отпуска 100% безвъзмездно финансиране за бизнесите от почти всички сектори. Целта на програмата е да даде възможност на бизнеса да модернизира дейността си като използва софтуерни услуги.

Финансирането е по    „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”.

Какъв е размерът на финансирането?

Финансирането е в размер между 3 000 и 20 000 лв. и е 100% безвъзмездно, т.е. няма съфинансиране или собствено участие. Сумите са без ДДС.

Общият бюджет по програмата е 30.6 млн. лв.

Очаква се конкретизация на цените за всички услуги, посочени по-долу.

Изисквания към кандидатите

За да можете да кандидатствате, е необходимо да изпълнявате следните условия:

 • фирмата Ви да е регистрирана преди 31.12.2019
 • да има следния минимален годишен оборот:
  • Микро предприятие ≥ 41 000 лева
  • Малко предприятие ≥ 82 000 лева
  • Средно предприятие ≥ 123 000 лева
 • средносписъчен брой на персонала, който е поне едно назначено лице за  2021 г
 • да не е в сектор извън посочените по-долу

Какви софтуерни услуги мога да ползвам по програмата?

По програмата можете да получите финансиране за някоя от следните софтуерни услуги:

 • Създаване на онлайн магазин
 • Създаване на корпоративен уебсайт
 • Маркетинг в социални медии (social media marketing), включително управление на PPC (pay-per-click) реклама
 • Въвеждане на Система за управление на ресурсите (ERP система)
 • Въвеждане на Система за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM система)
 • Въвеждане на Модул за управление на веригата за доставки на суровини/материали/компоненти/продукти за производствения процес
 • Въвеждане на Модул за управление на складовото стопанство (WMS модул)
 • Въвеждане на Модул за управление на производството
 • Въвеждане на Система за управление на продажбите на дребно (Point-of-Sale система)
 • Въвеждане на Система за бизнес анализи (Business Intelligence система)
 • Въвеждане на Система/платформа за вътрешнофирмени обучения на служители от разстояние в електронна среда
 • Въвеждане и сертифициране на Система за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на международния стандарт БДС ISO/IEC 27001
 • Изграждане на система за защита на информацията в локална мрежа
 • Изграждане на система за архивиране на информация
 • Изграждане на система за управление на съхранението и споделянето на информация

Как се определя кой ще получи финансиране?

Оценката ще е на база коефициент EBITDA и претеглен коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи за 2019 г., 2020 г. и 2021 г. Накратко ще се гледат финансови показатели за последните 3 години.

Как да кандидатствам?

Можем да окажем пълно съдействие с кандидатстването по процедурата.

Изпратете ни запитване и ние ще проверим дали отговаряте на всички изисквания.

Финансиране по програми