Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „Бизнес Адвайзър” ООД, наричано по-долу “ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на Сайта (наричани по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ), от друга.

„Бизнес Адвайзър” ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 205323645 със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Алабин № 33, офис 128, имейл адрес: office@business-adviser.bg, телефон: 0899 95 34 34.

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани на Сайта (наричани за краткост Услуги).

Настоящият документ съдържа информация за дейността на „Бизнес Адвайзър” и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от “Бизнес Адвайзър”, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Потребителя и „Бизнес Адвайзър”.

С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да да бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и Бизнес Адвайзър договор. Такива данни са имена, имейл, телефон и необходимите данни за предоставяне на поръчаната услуга.

I.ПРЕДМЕТ

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извършва  абонаментно счетоводно обслужване, описано в изпратената към Възложителя Оферта, неразделна част от настоящите Общи условия.

(2) Възложителят получава индивидуална оферта за счетоводно обслужване с уникален номер, в която са описани параметрите на счетоводното обслужване, наричана оттук нататък Офертата.

(3) Договорът между страните се счита сключен след приемане на офертата от Възложителя и приемането на настоящите общи условия. Приемането на офертата може да стане с изрично волеизявление или конклудентно включително, но не само и чрез приемането на настоящите общи условия, за което Възложителят маркира чек бокс. Изпълнителят съхранява в лог-файлове изразеното съгласие с общите условия на Възложителя.

Чл.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва срещу възнаграждение възложените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ услуги – предмет на настоящите Общи условия и описани в Офертата.

II.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

 • на достъп до собствената си документация, предоставена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
 • да получи пълна информация за нормативното законодателство, което има връзка със счетоводната отчетност на дейността на предприятието, както и с данъчно-осигурителната информация във връзка с осигурените лица;
 • да получава пълна и своевременна информация за последващите промени на нормативното законодателство, отнасящи се пряко към извършваната от него икономическа дейност;
 • да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнителни справки във връзка с финансовото му състояние, със служителите или контрагентите на дружеството.

Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

 • да предоставя своевременно информация и документи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, свързани с изпълнението на задълженията по настоящите общи условия;
 • да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ пълна оперативна самостоятелност при изпълнение на задълженията му;
 • да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждението, посочено в чл.10, по реда и условията на чл.12.

III.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

 • да получава своевременно информация и документи, необходими за осъществяване на услугите, предмет на настоящите Общи условия, от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, от негови служители или от трети упълномощени за това лица;
 • да получава в срок уговореното в Общите условия възнаграждение.

Чл.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

 • да извършва услугите, описани в Офертата, неразделна част от настоящите Общи условия;
 • да извършва услугите, предмет на настоящите Общи условия, по ред и начин, изцяло съответстващ на нормативното законодателство на страната;
 • да предоставя пълна и своевременна информация за текущата нормативна уредба и за последващите промени на нормативното законодателство, отнасящи се пряко към извършваната от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ икономическа дейност;
 • да съхранява предадените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документи и да осигурява достъп на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до тях – при поискване от негова страна;
 • да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ допълнителни справки във връзка с финансовото му състояние, със служителите или контрагентите на дружеството, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е пожелал това и в срок, допълнително уговорен между страните и съобразен с времето за изготвянето им;
 • да оттегли всички уведомления за електронен достъп до институциите след прекратяване на действието на настоящите Общи условия.

Чл.7 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява задълженията по настоящите Общи условия само по предоставената информация от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не носи отговорност за невярна, неточна, недостатъчна или непълна информация, предоставена му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка с осъществяването на дейността, предмет на настоящите Общи условия, както и ако такава не е предоставена в необходимите срокове.

 1. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл.8. Настоящите Общи условия влизат в сила от деня на приемането им.

(2) Договорът се сключва за срока, посочен в Офертата. Ако в офертата няма определен срок или срокът изтече, договорът се сключва/трансформира в договор с неопределен срок.

(3) Ако договорът е сключен за определен срок и в офертата има намаления, посочените в офертата намаления важат само ако договорът се продължи за същия срок, освен ако страните не договорят друго писмено или чрез имейл.

Чл.9. Общите условия се прекратяват:

 1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
 2. по всяко време от двете страни – с едномесечно предизвестие, изразено в писмена форма. В случай че договорът е срочен, Възложителят дължи изплащане на дължимите вноски до края на срока, но не повече от 3 вноски.
 3. при неспазване на задълженията на едната страна, изправната страна може едностранно да прекрати Общите условия като изпрати уведомление, изразено в писмена форма, на един от официалните адреси за кореспонцендия между страните.
 4. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение съгласно посоченото в Офертата.

Чл.11. В индивидуалната оферта се посочва наличието или липсата на дължим ДДС.

Чл.12. Възнаграждението се заплаща ежемесечно, по банков път, в срок до 10-то число на текушия месец, за който се отнасят услугите.

Чл.13. За допълнителни услуги, неупоменати в Офертата, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнително възнаграждение, съгласно цените, посочени на Сайта на Изпълнителя или по индивидуална договорка.

Чл.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да поиска увеличение на цената на предлаганите услуги при значителна промяна на следните обстоятелства – документооборот, персонал, търговски обекти, допълни справки, промяна на основната дейност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, макроикономически климат и други.

Чл.15. При забавяне на плащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да поиска обезщетение в размер на 1% от неплатената в срок сума, начислен за всеки ден просрочие.

 1. ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТИ

Чл.16. Документ е всеки носител на информация, който може да бъде предоставен по електронен път или на хартиен носител.

Чл.17. Информация са всички данни, сведения и обстоятелства, станали известни по повод изпълнението на настоящите Общи условия.

Чл.18. Предоставените документи и информация между страните ще се третират като конфиденциална информация, доколкото законодателството на страната не изисква регистрирането или публикуването й.

Чл.19. Страните се задължават да пазят в тайна поверената информация, станала им известна по повод изпълнението на Общите условия.

Чл.20. В случай на необходимост от предоставяне на конфиденциална информация на трети лица, различни от предвидените по закон или друг нормативен акт, е необходимо изричното писмено съгласие на другата страна по Общите условия – за всеки отделен случай.

Чл.21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да приеме всички документи от дадена финансова година –  след приключването й и в срок до края на следващата календарна година.

Чл.22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска връщането на документ преди срока по горния член – на негова отговорност и при оставяне за съхранение на копие от документа при ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.23. Всяка размяна на документи на хартиен носител следва да бъде придружена от опис на предадените документи, подписан и от двете страни.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.24. Настоящият договор може да бъде изменян и допълван, само след изричното съгласие на страните, изразено в писмена форма.

Чл.25. Нищожността на отделни тестове от Общите условия не влече нищожност за целия договор.

Чл.26. Страните ще решават възникналите спорове по повод изпълнението на настоящите Общи условия по взаимно съгласие, а когато такова не е постигнато, по реда на Гражданско-процесуалния кодекс.

Чл.27. За неуредените в настоящите Общи условия въпроси ще се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл.28. За електронни адреси за кореспонденция между страните се считат следните имейл адреси:

 1. За Възложителя – имейлът, на който е получена Офертата.
 2. За Изпълнителя – office@business-adviser.bg