Общи условия

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „ЛИГЪЛ ТЕК БГ” ООД, наричано по-долу “Business Adviser BG”, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на Сайта (наричани по-долу Потребители), от друга.

„ЛИГЪЛ ТЕК БГ” ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 205932074 със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Любен Каравелов №27, имейл адрес: office@business-adviser.bg, телефон: 0894 644 768.

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани на Сайта (наричани за краткост Услуги).

Настоящият документ съдържа информация за дейността на Business Adviser BG и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от Business Adviser BG, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Потребителя и Business Adviser BG.

С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да да бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и Business Adviser BG договор. Такива данни са имена, имейл, телефон и необходимите данни за предоставяне на поръчаната услуга.

ДЕФИНИЦИИ

За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:

Сайт – www.business-adviser.bg и всички негови подстраници.

Общи условия – настоящите Общи условия, които включват условия за ползване, политика за защита на личните данни, бисквитки, правила за регистрация и всяка друга правнозначима информация, която се намира на Сайта.

Лични данни – информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.

Услуга – всяка материална или интелектуална дейност, която се извършва по независим начин, предназначена е за друго лице и не е с основен предмет прехвърляне владение на вещ.

Потребител – физическо или юридическо лице, което използва Сайта или Услугите на сайта, което НЕ е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите. 

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

 • На Сайта Потребителите имат възможност да сключват договори за услуга на предлаганите от Business Adviser BG услуги.
 • Услугите на Business Adviser BG са достъпни единствено за лица над 18 г.

СТАНДАРТНИ УСЛУГИ

 • Стандартните услуги са тези, които са обявени на Сайта и имат посочена цена и детайли на услугата.
 • Договорът за услуга се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от Business Adviser BG.
 • Доколкото друго не е посочено на Сайта, плащането на цената се извършва по банков път.
 • “Business Adviser BG” има право да откаже да сключи договор с некоректен Потребител. Business Adviser BG има право да третира Потребител като некоректен в случаите, когато:
  1. е налице неспазване от страна на Потребителя на Общите условия;
  2. е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на Business Adviser BG;
  3. са установени системни злоупотреби от Потребителя спрямо Business Adviser BG.

ИНДИВИДУАЛНИ ОФЕРТИ

 • Изпращаните от Business Adviser BG индивидуални оферти на клиентите са обвързващи за срок от 14 дни, доколкото в самата оферта не е посочено друго.
 • Клиентите предоставят доброволно личните си данни при поискване на оферта чрез виртуалния асистент на Сайта или по имейл.
 • Всички лични данни, свързани с дадените оферти, по които няма сключен договор, се изтриват в срок от 6 месеца от даването им.

ЦЕНИ

 • Цените на предлаганите услуги са тези, посочени на уебсайта на Business Adviser BG към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка. Ако друго не е указано на Сайта, цените не включват ДДС.
 • Business Adviser BG си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на сайта услуги, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.
 • Business Adviser BG може да предоставя отстъпки за услугите, предлагани на сайта, съгласно българското законодателство и правила, определени от Business Adviser BG. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).
 • Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща услуга.

ПЛАЩАНЕ

 • Потребителят може да заплати цената на поръчаните услуги по банков път или чрез онлайн пос терминал.
 • Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.
 • Business Adviser BG не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на Business Adviser BG.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

 • Business Adviser BG има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.
 • Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на Business Adviser BG или прекратяване поддържането на уебсайта му.
 • Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора, освен ако за конкретната услуга няма индивидуално сключен договор или специални общи условия. Business Adviser BG не дължи връщане на заплатеното, ако Клиентът се откаже от предоставяната услуга без основателна причина.
 • Не може да бъде развален договора на основание неизпълнение, ако неизпълнението се дължи изцяло или преимуществено на неуказване на съдействие от страна на Потребителя, като например непредоставяне на информация. 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 • Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на Сайта на Business Adviser BG (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Business Adviser BG или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Business Adviser BG, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
 • При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Business Adviser BG, Business Adviser BG има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.
 • Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на Business Adviser BG.
 • Business Adviser BG се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до Сайта.
 • Business Adviser BG си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. Business Adviser BG има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

ФОРМА НА ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЯТА И КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Страните се съгласяват, че волеизявленията, разменени чрез имейл имат стойността на писмени волеизявления.

Потребителят посочва валиден имейл, който се счита за избран от него имейл за кореспонденция.

 

СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

 • Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 • Business Adviser BG се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.
 • Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми Business Adviser BG в срок от един месец от получаването на съобщението по предходната алинея.
 • В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

 • По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.