Граждански договор

В тази статия ще намерите полезна информация как да изготвите и сключите граждански договор.

Създайте безплатно граждански договор като кликнете тук

Кога се сключва граждански договор

Граждански договор обикновено се сключва между дружество (фирма) и физическо лице (фрилансър), което предоставя дадена услуга. Например, дадено дружество може да наеме инфлуенсър да направи рекламна кампания с социалните мрежи или маркетинг експерт да направи одит на съществуващите рекламни кампании.

ВАЖНО!

Ако използвате услугите на дадено лице постоянно, може да се счете, че прикривате трудов договор, за което са предвидени сериозни санкции. Граждански договор по принцип се сключва за еднократни или спорадични услуги.

Страни по граждански договор

Първата стъпка за всеки договор, не само при гражданския договор, е да опишете страните. За физическо лице най-важно е да посочите ЕГН, защото чрез него се идентифицира по безспорен начин съответния човек. Ако договорът ще се сключва от фирма задължително трябва да посочите ЕИК/Булстат. Посочването на името не е достатъчно, защото то може да се променя.

Описание на услугата по граждански договор

На следващо място, трябва точно и ясно да опишете услугата, която ще се предоставя. Ако описанието е кратко, можете да го включите в основния текст на договора. Понякога обаче услугата има спецификации, които трябва да се опишат подробно. За да бъде по-прегледен договора, обикновено това става чрез допълнителни приложение.

ВАЖНО!

Опишете ясно и точно услугата, която ще предоставите или искате да получите. Това ще осигури най-добрата защита при евентуален спор.

Срокове за изпълнение и плащане

След като сте определили какво трябва да се извърши, трябва да решите и кога. От една страна е необходимо да се уреди срок за изпълнение по граждански договор. Той може да се раздели на етапи, ако възложената услуга е твърде комплексна. При преценка на срока винаги имайте предвид, че възникват непредвидени обстоятелства. Съветваме да планирате 20-30% по-дълъг срок, за да можете да реагирате при такива обстоятелства.

Аналогично, необходимо е да се уговорят и сроковете за плащане. Обикновено в практиката при по-големи суми плащането се разделя 2 вноски – една при сключване на договора и една след успешното предаване на изпълнението. Не е задължително вноските да са равни, но най-често страните уговарят плащането именно така.

Не забравяйте да уредите и плащането на разноски, които са странични за изпълнението. Например при вписването на дружество от адвокат в Търговски регистър се заплаща адвокатски хонорар, но освен това има такси към банки, нотариус и самия Търговски регистър.

Неустойки

Стандартна клауза при сключване на граждански договори е клаузата за неустойка при забава. Това означава, че ако някоя от страните не изпълни задълженията си в уговорения срок, другата страна има право да получи допълнително лихва в размер на няколко процента от общата стойността на договора. Най-често на подобни клаузи се слага таван от 20-50% от стойността.

Подписване на граждански договор

Обикновено сключването на граждански договор е в обикновена писмена форма. Ако предметът на договора е особено важен, можете да сключите договора пред нотариус и да заверите неговото съдържание, подписи и дата.

ВАЖНО!

Не е задължително договорът да е писмен. Размяната на имейли също може да се тълкува като сключен договор при определени обстоятелства!

Данъци и осигуровки

Ако сте получили плащане по граждански договор, е необходимо да отчетете дължимите данъци към НАП. Подробни инструкции как става това може да видите на страницата на НАП тук.

Ако искате да изчичлите нетната стойност на полученото възнаграждение или дължимите данъци по граждански договор, можете да ползвате тези онлайн калкулатори.

Създайте граждански договор за минути

Създайте граждански договор с безплатна регистрация

Създайте своя договор за заем, както и още много други документи, за минути. Следвайте тези лесни 3 стъпки.

1. Регистрация

Регистрирайте се безплатно като кликнете тук.

2. Изберете документ

3. Попълнете информацията и свалете

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *