Инструменти за дялово финансиране!

В тази статия ще си говорим за това какво представляват инструментите за дялово финансиране, прочетете…

Стартъпите в България все повече се обръщат към фондове за инвестиране и програми за набиране на средства и финансиране на техните идеи.

В тази статия ще разгледаме какви са инструментите за дялово финансиране и какво представлявят те, като ще се опитаме да ги обясним максимално просто и ясно.

Какво е инструмент за дялово финансиране?

Чрез инструментите за дялове финансиране се придобива дял от една компания срещу определени права.

Тези права могат да бъдат:

 • правото да участваме в гласуванията на Общото събрание
 • правото да получаваме дивидент
 • право на ликвидационен дял

Масово в България бизнесът се извършва чрез дружества с ограничена отговорност – ЕООД или ООД. Тези дружества обаче не са пригодени за получаване на големи инвестиции и най-вече за приемане на повече от 3-4 съдружници.

Ако искате да имате повече инвеститори или да получите инвестиция в по-голям размер, Ви съветваме да ползвате акционерно дружество. То дава много повече възможности за уреждане на отношенията между предприемачите и инвесторите.

Един от основните инструменти за дялово инвестиране е акцията.

Какво е дивидент?

Дивидент е дяла на печалбата и неразпределената печалба, която една компания изплаща на съдружниците (акционерите).

Когато дружеството генерира печалба и натрупа неразпределена печалба, тези печалби могат да бъдат реинвестирани в бизнеса или изплатени на акционерите като дивидент.

Какви видове акции има?

Обикновени акции

При обикновената акция дивидентът не е сигурен, защото той зависи от печалбата на дружеството и от решението на мениджмънта на компанията.

Обикновените акции винаги дават право на глас. В повечето случаи 1 акция е равна на 1 глас в oбщото събрание.

Акционерът има право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията. Това означава, че ако дружеството прекрати дейността си или изпадне в несъстоятелно, акционерът ще може да получи пропорционална част от имуществото.

Акции с отложено плащане (отсрочени акции)

Този вид акции имат по-малко права от обикновените акции. При тях обикновено има ограничения, като например:

 • плащането на дивидент към собствениците на тези акции се извършва след изплащането на дивидент на останалите класове акции;
 • дивидентът се плаща след определена дата или събитие
 • не могат да се отчуждават до настъпване на определено условие

Тези акции се ползват често, когато компанията иска да задържи в дългосрочен план свои служители. Те получават акции, които им дават право на дивидент, но не могат да ги продадат за определен срок или до настъпване на определено събитие (примерно постигане на дадени резултати в компанията).

Интрументи за дялово финансиране – Преференциални акции

Нашия закон допуска издаване на акции без право на глас, но те трябва задължително да са привилегировани. Това ще рече, че тези акции трябва да носят допълнителни права на притежателите си.

Притежателите на тези акции, освен че са първи при изплащането на дивиденти, са и първи при евентуална ликвидация на компанията в бъдещето.

Преференцията може да се изразява в: Гарантиран дивидент, допълнителен дивидент, гарантиран дял при ликвидиране на дружеството и други привилегии.

Този вид акции е подходящ за инвеститори, които търсят по-бърза възвръщаемост на отпуснатото финансиране, но не искат да участват в управлението на компанията.

Акции с опция за обратно изкупуване

Обратно изкупуване на акции означава, че компанията може да изкупи обратно от акционера акциите си на предварително определена цена, след предварително определен срок или по решение на управителния орган.

Обратното изкупуване не може да се прави винаги и е ограничено от закона.

Най-често обратно изкупуване се извършва при предоставяне на акции на работници и служители или когато компанията вярва, че пазарната стойност на акциите е подценена.

Управленски акции

Управленските акции дават право на притежателите им на повече гласове в общото събрание, за да могат да запазят управленската си позиция. Най-често това са основателите или лица на ключови ръководни длъжности. Обикновено тези акции попадат в Клас А акции.

Инструменти за дялово финансиране – Клас А и клас Б акции

Клас А акции са акциите, които се ползват с най-много права. Най-често това са акциите на основателите и инвеститорите, които са направили инвестиция в много ранен етап. Тези акционери в повече случаи управляват стратегически дружеството.

Собствениците на тези акции почти винаги имат право да участват с повече гласове в общото събрание, именно защото те искат да участват в управлението.

Акционерите, които искат само да инвестират с цел получаване на дивидент не търсят този резултат.

Разделянето на акциите на класове се прилага само когато има повече от един клас. За по-големите компании може да има и повече от 2 класа акции.

Email Newsletter

Получавайте информация директно в имейла си за:

 • публикации от блога ни;
 • новини от бизнес света;
 • промени в законодателството;
 • предстоящи събития;
 • информация за наши и партньорски услуги;

✅ съвети за стартиране и управление на бизнес

✅ намиране на инвестиции

✅ напомняния за крайни срокове (ГФО и други)

✅ информация за наши услуги и промоции

Свързани статии:

Как функционира системата за финансиране на стартъпи?
Финансиране на бизнес – видове фондове
Европейски програми за финансиране на бизнес

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *