Кой може да провежда и възлага обществена поръчка?

След като изяснихме какво представлява обществената поръчка и кои са основните действащи лица в една обществена поръчка, сега ще направим някои разяснения относно възложителите на обществени поръчки. 

Кой може да провежда и възлага обществена поръчка?

В процедурите по възлагане на обществени поръчки Възложителите са лицата, които отговарят за прогнозирането, подготовката и провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки, а също така – те са и страна по договорите за обществени поръчки.

Новият Закон за обществените поръчки (ЗОП) променя подхода за определяне на кръга възложители на обществени поръчки, доколкото възложителите са изчерпателно изброени по групи в чл. 5 ЗОП. Те са разделени на публични и секторни възложители. Приложимите правила за всяка от двете групи са обособени в отделни части на закона.

С новия ЗОП се променя и начина на дефиниране на възложителите. Като такива са определени физическите лица, представляващи съответното юридическо лице, държавен орган или институция.

Публични възложители

Публичните възложители са посочените и изброени в чл. 5, ал. 2 от ЗОП. 

Това са:

1. президентът на Република България;

2. председателят на Народното събрание;

3. министър-председателят;

4. министрите;

5. омбудсманът на Република България;

6. управителят на Българската народна банка;

7. председателят на Конституционния съд на Република България, административните ръководители на органите на съдебна власт, които управляват самостоятелни бюджети, както и административните ръководители на прокуратурите в страната;

8. областните управители;

9. кметовете на общини, на райони, на кметства, както и кметските наместници, когато са разпоредители с бюджет;

10. председателите на държавните агенции;

11. председателите на държавните комисии;

12. изпълнителните директори на изпълнителните агенции;

Секторни възложители

Секторните възложители са възложители, които извършват дейности, свързани с  природен газ и топлинна енергия, електроенергия, водоснабдяване, транспортни и пощенските услуги и експлоатация на географска област и други. 

Възложител за конкретен случай (ad hoc възложител)

Възложител за конкретен случай е едно ново понятие в ЗОП. 

Това са лицата, които не са публични възложители, но възлагат дейност, която се финансира пряко с публични средства. 

Следователно, тези лица придобиват качеството възложител само за конкретен случай, при който поради финансирането на определена дейност пряко с публични средства, същите са длъжни да прилагат правилата на ЗОП.

За да придобие едно лице качеството възложител за конкретен случай, следва с публични средства да се финансират пряко и с повече от 50 на сто някоя от следните дейности:

1. строителство с прогнозна стойност, по-голяма или равна на 10 000 000 лв.;

2. услуги, свързани със строителство по т. 1, когато прогнозната им стойност е по-голяма или равна на 430 000 лв.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *