Наредба Н-18: Често задавани въпроси (част 2)

ВАЖНО!

Статията вече не е актуална. Министерство на финансите се отказа от промените в Наредба Н-18 за въвеждане на СУПТО софтуер.

В настоящата статия сме събрали последните отговори, които НАП е предоставил по темата за Наредба Н-18, касаещи бизнеса.

За улеснение сме систематизирали и редактирали въпросите и отговорите, така че да са най-удобни за Вас. Написаното е въз основа на официалната информация от сайта на НАП.

Ако сте пропуснали да видите част едно, по темата, оставяме линк тук: Наредба Н-18: Често задавани въпроси (част 1)

Малка вметка, за тези, от вас, които все още не са запознати с наредба Н-18 и какво представлява тя, вижте този материал: Всичко, което трябва да знам за Наредба Н-18

Длъжни ли са лицата, упражняващи свободна професия, да използват СУПТО софтуер?

Лице, упражняващо свободна професия, не е задължено да регистрира чрез фискално устройство извършваните от него продажби в търговски обект.

Определението за лице, упражняващо свободна професия, не е чак толкова просто. Свободните професии са регулирани в закона. Такива са адвоакти, счетоводители, нотариуси, архитекти и т.н.

Внимание! НАП в становището си посочват, че регистрацията в регистър Булстат като лице, упражняващо свободна професия, не винаги е достатъчно. Трябва да се проверят всички изисквания на закона за всеки конкретен случай.

Ако може да се определите като лице, упражняващо свободна професия, на основание чл. 4, т. 8 от Наредба №Н-18/2006 г. за доходите от тази дейност няма да сте задължен да издавате фискална касова бележка от касов апарат и съответно да ползвате СУПТО. Обръщаме внимание, че в тези случаи сте длъжни да издавате документ за придобитите от Вас доходи, съдържащ реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството.

Колко подробно трябва да се описват стоките/услугите?

Във връзка с изискването на закона за описание на стоките/ услугите, се поставя въпросът колко конкретно следва да е това описание.

С оглед специфичната дейност в търговските обекти и използваните в тях фискални устройства следва степента на детайлност в наименованието на продаваната стока да позволява на клиента да идентифицира вида на закупената от него стока.

В тази връзка описаните примери от търговските практики за начин за регистриране на продажбите чрез отразяване на продаваните стоки като родово определени вещи а именно във фискалната касова бележка да се съдържа само най-общо съответната стокова група или департамент без наименование, не може да се приеме като достатъчно за изпълнение на изискването на чл. 26, ал. 1, т. 7, тъй като не позволява в достатъчна степен да бъде идентифициран видът на продаваната стока.

В наредбата няма задължително нормативно изискване в издаваните фискални касови бележки като реквизит „наименование на стоката/услугата“ да бъде посочвана продаваната стока/услуга до степен на точното и пълно описание на конкретния артикул. Разнообразието на артикулите от един вид стока/услуга, предлагани на пазара, извън посочените специфични категории, е в изключително широк диапазон, динамично и непрекъснато променящо се. В тази връзка и в съответствие с т. 7 на чл. 26, ал. 1 от наредбата нормативно се изисква като реквизит във фискалната бележка да бъде посочван най-малко съответният вид на продаваната стока/услуга, например:

 1. В магазин за облекло продажбите на стоки следва да се отразяват по вид на продаваната стока/услуга – пижама, потник, чорапи, независимо дали е/са мъжки, дамски или детски;
 2. В магазин за цветя продажбите на стоки следва да се отразяват по вид на продаваната стока/услуга – букет, независимо дали е букет хризантеми, букет рози и др.; саксийно цвете, рязан стрък, опаковане на подарък и др.;
 3. В магазин за продажба на хранителни стоки, напитки и цигари продажбите следва да се отразяват по вид на продаваната стока, като най-малко се отбелязва:
  а) в хляб и хлебни изделия;
  б) месо;
  в) колбаси,
  г) прясно мляко,

Трябват ли ни баркод четци по Наредба Н-18?

В случай че използваното ФУ поддържа по-малък брой артикули от предлаганите в конкретния търговски обект и с оглед спазване изискването за посочване на наименование на продадената стока/услуга (чл. 26, ал. 1, т. 7 от наредбата), което да позволява на клиента да идентифицира вида й, може да се използват софтуерни или технически средства, свързани с експлоатираното в обекта фискално устройство, напр. програмен продукт, позволяващ стоките да бъдат индивидуализирани чрез баркод четец. В този случай се приема, че ако софтуерът извършва операции единствено за извършване на справки относно цена и наименование на артикула, без в него да се въвежда информация за извършваните в обекта продажби и да се проследява движението на стоки и услуги, предмет на продажбите, то този софтуер не попада в обхвата на определението за софтуер за управление на продажбите.


Свалете нашия Наръчник за СУПТО

Наръчникът включва актуална информация относно промените в Наредба Н-18 за касовите апарати. Запишете се и ще получите наръчника на имейл.

[ARForms id=168]

Липса на покритие

Друг интересен въпрос от практиката е как се очаква да се изпълнят изискванията на закона по наредба Н-18 на места, където обективно няма мобилна свързаност.

Съгласно закона при постоянна неосигуреност на дистанционна връзка от страна на мобилния оператор поради липса на покритие се прилага досегашният ред до осигуряване на покритие. Прилагането на това изключение е допустимо единствено в обекти, за които е налице постоянна неосигуреност на дистанционна връзка от страна на всички мобилни оператори, поради липса на покритие.

Ръчното издаване на фактури счита ли се за СУПТО?

Дружество издава фактурите си от приложенията на Microsoft office-Word/Excel, по които получава плащания както по банков път, така и в брой. Данните за фактурите (контрагент, вид услуга, количество, цена) не се избират от менюта, а се въвеждат ръчно при самото издаване на фактурите. Трябва ли този начин на издаване на фактури да се третира като „софтуер за управление на продажбите в търговския обект“ (СУПТО)?

Съгласно закона, „управление на продажбите“ чрез използване на софтуер за управление на продажбите в търговски обект е процес по автоматизирана обработка на информация за извършване на продажби на стоки или услуги, включващ проследяване на движението на стоките или изпълнението на услугите от заявяването им до тяхното предоставяне и/или извършване на плащане.
Задължително изискване, заложено в определението, е обработката на информацията да бъде автоматизирана. Това означава, че софтуерът автоматизирано обработва и съхранява в база данни въвеждана информация за количество, вид и продажна цена на заявени от клиент стоки и/или услуги и отразява тяхното предоставяне/заплащане.

Наредба Н-18: Автоматизирани фактури с плащане по банков път

Дружество издава фактурите към клиентите си за плащания по банков път от софтуер за издаване на фактури, нерегистриран в НАП. Тази практика в съответствие ли е с новите изисквания на Наредба № Н-18/2006 г.?

Описаният във въпроса софтуер попада в обхвата на определението за СУПТО, тъй като се използва в обект, в който се извършват продажби, за които се изисква издаване на фискален бон. Софтуерът трябва да отговаря на всички изисквания съгласно Приложение №29 от Наредба №Н-18/2006 г. вкл. да управлява фискалното/ите устройство/а в обекта.

Наредба Н-18: Продажби чрез куриер с наложен платеж

Използваният от дружеството софтуер представлява ли софтуер за управление на продажби в търговски обект (СУПТО)? В случай, че за извършваните продажби на стоки бива издавана фактура, фактурата и стоката биват предавани на купувача чрез куриерска фирма, а заплащането на стоките се осъществява от клиента чрез куриерска услуга „наложен платеж”. След това куриерската фирма заплаща на дружеството получената сума по банков път?

Описаният случай представлява разносна търговия по смисъла на озакона, а именно „продажба на стоки или услуги извън търговския обект по предварителна заявка“. При предаване на заявената стока на куриерското дружество – посредник при извършване на продажбата, стоката следва да се съпровожда от издаден фискален бон, който да бъде предоставен на клиента. Начинът, по който куриерското дружество ще предаде на търговеца-продавач събраните суми от клиентите, заплатили по метода „наложен платеж“, няма отношение към задължението за издаване на фискален бон. С други думи, задължително трябва да се използва СУПТО.

Свързани статии:
Всичко, което трябва да знам за СУПТО
Касови апарати срокове и какво трябва да знаем след промените в закона?
СУПТО – Често задавани въпроси
Софтуер за управление на продажбите в търговски обект (СУПТО)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *