Обществена поръчка – какво представлява и как можем да я използваме за нашия бизнес

Oбществена поръчка – какво представлява?

Обществена поръчка – (придобила също така името „държавна поръчка“) е своеобразна административна процедура от публичния сектор, имаща за цел сключване на договор за извършване на доставки, услуги или строителство.

Обществена поръчка се възлага в съответствие с принципите на европейското и българско право и по-специално с принципите за свободно движение на стоки, свобода на установяване и свобода на предоставяне на услуги и взаимно признаване, както и с произтичащите от тях принципи на:

–           равнопоставеност и недопускане на дискриминация;

–           свободна конкуренция;

–           пропорционалност;

–           публичност и прозрачност.

Основни участници в тази състезателна процедура са Възложител (най-често държавен орган или община) и подалите оферта участници, които се конкурират помежду си със своите оферти, а възложителят избира най-добрата и отговаряща на заложените от него критерии. След приключване на процедурата се възлага нейното изпълнение чрез сключване на договор.

За да илюстрираме написаното по-горе, ще използваме следния пример:

Детските градини в Община Х имат нужда от регулярна доставка на хранителни продукти за децата през идната календарна година. За целта, Община Х стартира процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка по заявка на хранителни продукти за нуждите на детските градини от Община Х“. Оферти за участие подават девет фирми и след края на процедурата е избрана фирма У, на която се възлага изпълнението на обществената поръчка и която сключва договор с Община Х за доставка на хранителни продукти.

Обществена поръчка – (придобила също така името „държавна поръчка“) е своеобразна административна процедура от публичния сектор, имаща за цел сключване на договор за извършване на доставки, услуги или строителство.

Как да използвам обществена поръчка за бизнеса си?

Обществените поръчки следва да се възприемат като един допълнителен и нов източник на финансови приходи (и то немалък) за фирмата Ви, наред с този от сегашните клиенти, с които работите.

За изминалия период 2017-2018 г., по официални данни на Агенцията за обществени поръчки, са сключени малко над 44 000 бр. договори за възлагане на обществени поръчки на обща стойност над 15 милиарда лева, от които над 5,4 млрд. лв. са изразходвани от възложителите за строителство, почти 6 млрд.лв. за различни по вид доставки и близо 3 млрд.лв. за извършване на услуги.

Къде можем да намерим повече информация

Агенцията по обществените поръчки (АОП) поддържа за тази цел специално създаден от нея публичен Регистър на обществените поръчки. Чрез него лесно може да се намери информация за вече отворени за кандидатстване обществени поръчки; публичните покани за участие; информация за вече възложени обществени поръчки; за изпълнени договори и побществена поръчкарочие.

Регистърът е актуален поради законовото задължение на всички Възложители да публикуват в него решенията и обявленията за откриване на повечето по вид процедури за възлагане на обществени поръчки, както и за тези, които възнамеряват да открият през следващите 12 месеца.

Също така, информация за конкретни обществени поръчки бихте могли да намерите и от интернет страницата на всеки Възложител, в специално обособената за това секция – Профил на купувача.

Кои са основните действащи лица в една обществена поръчка?

Надяваме се статията да ви е била полезна. В следващия ни материал от поредицата за Обществена поръчка ще разберете кои са основните действащи лица

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *