Националната система от органи в областта на обществените поръчки.

В тази статия “Националната система от органи в областта на обществените поръчки”, ще разгледаме кои са основните органи, с които ще трябва да се срещнем, за да осъществим нашият проект.

Бързаме да ви подсетим, да прегледате също така и нашите предишни статии по темата:
Обществена поръчка – какво представлява и как можем да я използваме за нашия бизнес
Кои са основните действащи лица в една обществена поръчка?
Кой може да провежда и възлага обществена поръчка?

С кои органи в областта на обществените поръчки ще трябва да се срещнем

Рамката на обществените поръчки обхваща няколко национални инстититуции с правомощия в сектора, а именно – Министърът на финансите, Агенцията за обществени поръчки (АОП), Комисията за защита на конкуренцията, Сметната палата на Република България, Агенцията за държавна финансова инспекция и Върховният административен съд на Република България.

Министър на финансите

Съгласно чл. 227 от Закона за обществените поръчки, министърът на финансите осъществява държавната политика в областта на обществените поръчки чрез АОП.

Агенция за обществени поръчки

Агенцията подпомага министъра на финансите при осъществяване на държавната политика в областта на обществените поръчки. Статутът на АОП и правомощията на нейния изпълнителен директор са регламентирани и изчерпателно посочени в Закона за обществените поръчки. В тази връзка дейността на АОП е в следните основни направления:

 • АОП е органът, който е отговорен за подготовката на нормативната уредба по обществени поръчки, както и за осигуряванетп на предпоставки за нейното правилно разбиране. и еднакво прилагане от органите и субектите на закона (възложители, кандидати, участници и изпълнители). За тази цел агенцията разработва:
  • проекти на нормативни актове в областта на обществените поръчки;
  • оказва методическа подкрепа на възложителите, предоставяне на становища по конкретни запитвания на възложители, преки консултации и др.;
  • издава месечен бюлетин с показатели, които характеризират основните елементи на пазара на обществените поръчки;
  • извършва мониторинг на обществените поръчки, въз основа на информацията, публикувана в Регистъра на обществените поръчки (РОП)
 • АОП осигурява провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки в условията на публичност и прозрачност. Като за целта води РОП и поддържа:
  • портал за обществените поръчки;
  • поддържа списъци на възложители;
  • съставя, поддържа и актуализира списъка на външни експерти за участие в подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки
 • АОП има също така и функции, свързани със сътрудничество в областта на обществените поръчки с други органи, както и с браншови организации; изпращане на надлежна информация до ЕК при условията и по реда, предвидени в ЗОП; поддържане и актуализиране на информацията, която се събира и съхранява в електронната база данни на Европейската комисия (e-Certis), както и при поискване – предоставяне на други държави членки на разяснения по информацията в e-Certis.

Комисия за защита на конкуренцията (КЗК)

КЗК е независим орган, пред който се обжалват решения, действия и бездействия на възложителите в процедурите за обществени поръчки като първа инстанция.

Върховен административен съд на Република България (ВАС)

ВАС е втората инстанция, пред която се обжалват решенията. Респективно определенията на КЗК, постановени по жалби срещу решения, действия или бездействия на възложители при възлагането на обществени поръчки, по реда на ЗОП.

ВАС разглежда делата по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК) като касацнонна инстанция. При това производство обжалваното решение на КЗК може да бъде атакувано за неправилност, нарушение на материалния закон нарушаване на съдопроизводствените правила при постановяването му или за необоснованост. Решението на ВАС е окончателно. Редът за обжалване пред ВАС е разгледан подробно в част II, раздел III от наръчника.

Сметна палата на Република България

Сметната палата е независим орган за външен одит на бюджета и други публични средства и дейности. Този орган осъществява последващ контрол върху дейността на възложителите, разходващи публични средства.

Контролът обхваща проверка на законосъобразността на вече приключили процедури по ЗОП или други действия по възлагане (напр. чрез събиране на оферти с покана). Контролните правомощия на Сметната палата по ЗОП обхващат и изпълнението на сключените договори, респ. рамкови споразумения за обществени поръчки.

Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ)

АДФИ е орган на изпълнителната власт. Той е част от администрацията на министъра на финансите и АДФИ осъществява последващ контрол върху дейността на възложителите.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *