Кои са основните действащи лица в една обществена поръчка?

В предишната ни статия изяснихме какво е обществена поръчка и как тя може да се окаже полезна за нашия бизнес. В този материал ще разкажем кои са основните действащо лица в една обществена поръчк и всичко най-важно, което трябва да знаеш за тях.

Кой може да участва в обществена поръчка?

Най-краткият отговор е всеки стопански субект.

С новия Закон за обществените поръчки (ЗОП) е въведена легална дефиниция за “стопански субект”. Стопански субект е всяко физическо или юридическо лице или образувание, или обединение от такива лица и/или образувания, които предлагат на пазара изпълнение на строителство, доставка на стоки или предоставяне на услуги.

Законът за обществените поръчки или „ЗОП“ въвежда няколко вида категории лица, участващи в процедурите по възлагане на обществени поръчки. Пример за такива са кандидати, участници и изпълнители.

Каква е ролята на кандидата в една обществена поръчка?

Кандидат според закона е всеки стопански субект, който е подал заявление за участие в двуетапни или триетапни процедури. Това означава – ограничена процедура, състезателна процедура с договаряне, договаряне с предварителна покана за участие, договаряне с публикуване на обявление, състезателен диалог и други.

Каква е ролята на Участника и Изпълнителя в една обществена поръчка?

Участник е вече всеки стопански субект, който е представил оферта или проект или е поканен да участва в преговори.

Кандидат или участник може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице. Нека не изключваме и всички техни обединения, както и всяко друго образувание. което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено и създадено.

Възложителите нямат право да изискват обединенията да имат определена правна форма, за да участват при възлагането на поръчка. При желание те може да поставят условие за създаване на юридическо лице, когато изпълнителят е обединение на физически и/или юридически лица. Ако това е необходимо за изпълнение на поръчката, може да се поставят условия, които се отнасят до обединения и се различават от условията за индивидуалните участници или кандидати, 

Възложителят може да изиска от кандидат или от участник – обединение, което не е юридическо лице, да представи копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

1. правата и задълженията на участниците в обединението;

2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;

3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

Изпълнител е лице, на което е възложено изпълнението на обществена поръчка чрез сключен договор с възложителя.

Участие на клон на чуждестранно лице в процедура за възлагане на обществена поръчка

Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен кандидат или участник в процедура за възлагане на обществена поръчка. Условието е, че трябва да може самостоятелно да подава заявления за участие или оферти и да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен или създаден.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *