УСЛОВИЯ ЗА ПАРТНЬОРСТВО

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между ЛИГЪЛ ТЕК БГ ООД, ЕИК 205932074, наричано по-долу BUSINESS ADVISER, от една страна, и партньорите му (наричани по-долу Партньори), от друга.

Данни за контакт:

имейл адрес: office@business-adviser.bg; 0894 644 768

ПРЕДМЕТ 

 • Партньорът осъществява контакт между клиенти, търсещи услуги, предлагани от BUSINESS ADVISER, и BUSINESS ADVISER.
 • Индивидуалните условия на партньорството се определят съгласно изпратено от BUSINESS ADVISER предложение, което може да бъде наречено ценоразпис, оферта или по друг подобен начин.
 • Партньорът може да се съгласи с Общите условия преди или след получаването на индивидуалното предложение.
 • В случай че Партньорът е приел Общите условия, но не са договорени индивидуални условия за партньорство, се счита, че страните са се съгласили на неексклузивно партньорство, при което BUSINESS ADVISER дължи 15% от стойността на предоставяните услуги към Партньора, когато BUSINESS ADVISER действа като директен изпълнител на Партньора.
 • Индивидуалното предложение може да бъде прието с изричен отговор по имейл или чрез конклудентни действия като например изпращане на данни на клиент, издаване на фактура, оказване на съдействие за осъществяване на предлаганите от BUSINESS ADVISER услуги или друго.
 • BUSINESS ADVISER си запазва правото да променя цените на услугите си по всяко време. При промяна на цените BUSINESS ADVISER уведомява незабавно Партньора.
 • Партньорът осъществява контакта между клиента и BUSINESS ADVISER на посочените в настоящите Общи условия имейл или телефон.
 • Партньорът е свободен да избере дали да преговаря с BUSINESS ADVISER от името на клиента или да предостави на BUSINESS ADVISER данните за контакт на клиента след изрично негово съгласие.
 • Партньорът се задължава да спазва всички изисквания за спазването на защитата на лични данни на клиентите съгласно българското и европейското законодателство.
 • Партньорът може да избере да ползва услугите на BUSINESS ADVISER като подизпълнител съгласно предоставения ценоразпис и да договори по своя преценка условия с клиента си или да предложи на клиента услугите на BUSINESS ADVISER като директен изпълнител.  
 • При договорени отношения на ексклузивност BUSINESS ADVISER предоставя преференциални условия на Партньора срещу задължението му да използва единствено услугите на BUSINESS ADVISER.

ПЛАЩАНЕ

 • Когато Партньорът ползва услугите на BUSINESS ADVISER като подизпълнител той администрира плащането към клиента и съответно заплаща дължимата цена към BUSINESS ADVISER след получаване на фактура. Срокът за плащане се указва във фактурата
 • Когато BUSINESS ADVISER действа като директен изпълнител на услугата към клиента, Партньорът има право да получи договорения процент от цената на предоставената услуга. Вземането става дължи единствено след действителното заплащане на цента от клиента към BUSINESS ADVISER, за което BUSINESS ADVISER се задължава да уведоми Партньора в срок до 5 дни след получаване на плащането.
 • BUSINESS ADVISER заплаща натрупаните за календарния месец вземания в следващия месец. Партньорът се задължава да издаде фактура, в която да са отразени отделните дължими вземания по ясен начин. Вземането става изискуемо след получаването на фактурата от BUSINESS ADVISER.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 • Партньорът се задължава да:
 • спазва настоящите Общи условия и да спазва всички свои задължения; 
 • да информира BUSINESS ADVISER за всичко, което може да има значение за изпълнението на задълженията на страните съгласно Общите условия;
 • да съдейства в комуникацията с клиента, когато това е необходимо
 • да уведомява незабавно BUSINESS ADVISER, когато получи плащане от клиент, за когото BUSINESS ADVISER предоставя услугите си
 • да заплати за всички предоставени услуги от BUSINESS ADVISER към клиента, когато администрира плащането
 • BUSINESS ADVISER се задължава:
 • да изпълнява услугите си с грижата на добрия търговец;
 • да предоставя информация за изпълнението на предоставяните услуги и получените плащания, когато действа като директен изпълнител на услугата;
 • да заплати на Партньора индивидуално договорения процент от цената на предоставените услуги след получаване на фактура, когато действа като директен изпълнител.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

 • Всяка от страните има право да прекрати настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие.
 • Прекратяването на договора не засяга предоставяните услуги, които са в процес на преговори или изпълнение към момента на предизвестието. За тези услуги се прилагат Общите условия и след прекратяването на договора.
 • При разваляне на договора поради неизпълнение на задължението за ексклузивност Партньорът дължи неустойка в размер на разликата между стандартния процент и преференциалния процент за всяка предоставена услуга. Неустойката има действие и след разваляне на договора.
 • Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на „BUSINESS ADVISER” или прекратяване поддържането на уебсайта му.

ПИСМЕНА И ЕЛЕКТРОННА ФОРМА

 • Писмената форма на договора и всякакви последващи изменение, допълнения се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Партньора или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.
 • Имейлът за контакт на BUSINESS ADVISER е указан в настоящите Общи условия.
 • За имейл за контакт с Партньора се счита имейлът, посочен с регистрацията като партньор, както и всеки имейл, от който Партньорът е изпратил поне едно съобщение. При наличие на няколко имейла изпращането на съобщение до който и да е от тях се счита валидно.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 • Партньорът се задължава да предава лични данни към BUSINESS ADVISER единствено при спазването на европейското и българското законодателство.
 • В случаите, когато BUSINESS ADVISER действа като подизпълнител на Партньора, BUSINESS ADVISER има качеството на Обработващ лични данни и не определя самостоятелно целите на обработката.
 • В случаите, когато BUSINESS ADVISER действа като директен изпълнител към клиента, BUSINESS ADVISER има качеството на самостоятелен Администратор на лични данни и определя самостоятелно целите на обработката.
 • BUSINESS ADVISER обработва данните за клиентите си съгласно Политиката си за поверителност, достъпна на https://business-adviser.bg/privacy-policy/

СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

 • Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 • „BUSINESS ADVISER” се задължава да уведоми Партньора за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.
 • Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Партньорът има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Партньорът следва да уведоми „BUSINESS ADVISER” в срок от един две седмици от получаването на съобщението по предходната алинея.
 • В случай че Партньорът не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Партньора без възражения