Европейски програми за финансиране на бизнеса

Програми за финансиране на бизнес
Европейски програми за финансиране на бизнес

В предходна наша статия разгледахме възможностите за финансиране на Вашия бизнес от фондове, както и кои са основните фондове в България.

В тази статия ще ви дадем информация за основните програми на ЕС за финансиране за бизнеса ви.

Финансиране със средства от ЕС

Финансирането от ЕС е достъпно за всички видове предприятия, независимо какъв е техният размер и сектор, включително предприемачи, стартиращи предприятия, микропредприятия, малки и средни предприятия и големи предприятия.

Налице е широка гама от възможности за финансиране:

 • бизнес заеми;
 • микрофинансиране;
 • гаранции;
 • рисков капитал.

Ежегодно ЕС подпомага над 200 000 предприятия.

ЕС разполага с няколко различни програми за финансиране, по които можете да кандидатствате, в зависимост от естеството на Вашата дейност или проект. Съществуват два вида финансиране:

 • Пряко финансиране – управлява се от европейските институции. То може да бъде:
  • Безвъзмездно – придобитите средства не се връщат и не се придобива дял от компанията.
  • Договорно – Договорите се сключват от институциите на ЕС за покупка на услуги, стоки или строителни работи, необходими за тяхната дейност (проучвания, обучения, организиране на конференции, информационно технологично оборудване).
 • Непряко финансиране – управлява се от националните и регионалните органи и съставлява почти 80 % от бюджета на ЕС

Програми

COSME

COSME е програма за изпълнение на Законодателния акт за малкия бизнес (Small Business Act – набор от мерки за улесняване на дейността на малките предприятия от ЕС), който отразява политическата воля на Комисията да признае централната роля на МСП (Малки и средни предприятия) в икономиката на ЕС.

Кои области финансира?

 • подобряване на достъпа до пазари в световен мащаб;
 • развиване на среда, която стимулира конкурентоспособността;
 • насърчаване на предприемачеството.

Размера на бюджета на програмата?

 • 2,3 млрд. евро.

Предвидено е, че COSME ще даде възможност до 330 000 МСП да получат финансиране в общ размер 14-21 млрд. евро.

Срок за кандидатстване?

 • Програмата е с краен срок 2020 г. (включително)

За всяка процедура (call for proposals) се определя различен срок за кандидатстване.

Хоризонт 2020

Програма Хоризонт 2020 представлява финансов инструмент за научни изследвания и иновации в рамките на инициативата на ЕС Европейски съвет по иновации. Програмата се управлява от Генерална дирекция научни изследвания и иновации на ЕК.

Кои области финансира?

 • Дейности за научни изследвания и иновации;
 • Иновационни дейности;
 • Дейности за координация и подкрепа (стандартизация, разпространение, повишаване на осведомеността и комуникация, изграждане на мрежи, координация или помощни услуги).

Размера на бюджета на програмата?

 • не е обявен

Срок за кандидатстване?

 • Програмата е с краен срок 2020 г. (включително)

В поканата за всяка една отделна процедура (call for proposals) e посочен конкретен срок за кандидатстване.

Инструмент за малки и средни предприятия

Инструмент за малки и средни предприятия пилотна инициатива на Европейския съвет по иновации, която стартира през октомври 2017 г. като част от програмата Хоризонт 2020.

Инициативата цели да стимулира бързия растеж на компаниите и техните бизнес ориентирани иновации чрез поетапното финансиране и предлагане на услуги за ускоряване на бизнес дейности.

Кои области финансира?

 • Иновативни идеи;
 • Високорискови МСП с висок потенциал за разработване и разпространение на нови продукти, услуги и бизнес модели, които биха могли да стимулират икономическия растеж

Колко е размера на финансирането?

 • Около 1,6 млрд. евро

Срок за кандидатстване?

 • Поканата за кандидатстване е постоянно отворена, като има четири отделни крайни срока в рамките на една година (cut-off dates) за подаване на проектно предложение.

МСП (вкл. стартъпи) могат да кандидатстват.

Бърз път към иновации 2020

Бърз път към иновации 2020 е програма за стимулиране на иновациите от най-високо ниво, която насърчава пряко свързани с пазара иновационни дейности. Програмата Бърз път към иновациите е част от Европейския съвет по иновации, като част от Хоризонт 2020.

Кои области финансира?

 • Иновационни дейности.

Колко е размера на финансирането?

 • За всеки одобрен проект е предвиден бюджет до 3 млн. евро.

Програмата може да помогне на партньори да създават и тестват иновативни продукти, услуги или бизнес процеси, които имат потенциала да революционизират съществуващите или да създадат изцяло нови пазари.

Програма “Innosup”

Програма “Innosup” е инициатива под егидата на програма Хоризонт 2020. Финансовата подкрепа по тази инициатива е насочена към развитие на екосистема за подкрепа на иновациите сред МСП в Европа.

Кои области финансира?

 • Клъстери, агенции за иновации и други посредници на МСП
 • Блокчейн и distributed ledger технологии за МСП
 • Проекти на клъстери за нови индустриални вериги с добавена стойност
 • Иновативни дигитални и технологични индустриални вериги с приложение в секторите биохрани, горско стопанство и околна среда

Колко е размера на финансирането?

 • не е обявено

Срок за кандидатстване?

 • В поканата за всяка една отделна процедура (call for proposals) e посочен конкретен срок за кандидатстване.

ИнновФин

ИнновФин представлява финансиране на ЕС за иноватори, което е съвместна инициатива на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) и ЕК в рамките на програма Хоризонт 2020.

Целта на InnovFin е да улесни и ускори достъпа до финансиране за иновативни предприятия в Европа.

Фондът има ключова роля в насърчаването и подпомагането на компании със силни управленски екипи, които искат да реализират пълния си потенциал.

Кои области финансира?

 • Компании, които се развиват бързо
 • Иновациите

Колко е размера на финансирането?

 • не е обявен

Срок за кандидатстване?

 • Малки и средни предприятия могат да кандидатстват по всяко време за получаване на финансиране.

Еразъм+

Еразъм+ е програмата на ЕС за подпомагане на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа.

Програмата цели да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността, като същевременно насърчава заетостта със специален акцент върху борбата с младежката безработица.

Кои области финансира?

 • Мобилност с учебна цел на физически лицафинтех;
 • Иновации

Колко е размера на финансирането?

 • Не е обявено

Срок на кандидатстване?

 • В поканата за всяка една отделна процедура (call for proposals) e посочен конкретен срок за кандидатстване.

Еразъм за млади предприемачи

Еразъм за млади предприемачи е програма за обмен, която предоставя на нови или бъдещи предприемачи възможността да се учат от опитни предприемачи, които управляват малки предприятия в други, участващи в програмата държави.

Кои области финансира?

 • Хора, които планират да започнат собствен бизнес въз основа на жизнеспособен бизнес план;
 • Или да са започнали собствен бизнес през последните три години.

Бъдещото (или вече регистрирано) дружество или бизнес дейност може да бъде от всеки икономически сектор. Няма възрастови ограничения.

Колко е размера на финансирането?

 • Не е обявено

Срок за кандидатстване?

 • Може да подадете документи по всяко едно време.

Творческа Европа

Творческа Европа епрограма на ЕK за подкрепа на културния и аудиовизуалния сектор.

Кои области финансира?

 • Култура;
 • Кино;
 • Телевизия;
 • Музика;
 • Литература;
 • Изпълнителските изкуства.

Тези области се оценяват като важни източници на трудова заетост и икономически растеж.

Колко е размера на финансирането?

 • 1,46 млрд. eвро

Срок на кандидатстване?

 • В поканата за всяка една отделна процедура (call for proposals) e посочен конкретен срок за кандидатстване.

Life

Life има две подпрограми: „Околна среда“ и „Действия за климата“. Поне 2,8 млрд. евро са заделени за LIFE проекти, финансирани чрез безвъзмездни средства или иновативни финансови инструменти

Кои области финансира?

 • “Околна среда”:
  • Околна среда и ефективност на ресурсите;
  • Природа и биоразнообразие;
  • Управление на околната среда и информацията.
 • „Действия за климата“:
  • Смекчаване на изменението на климата;
  • Адаптация към изменението на климата;
  • Управление на климата и информация.

Колко е размера на финансирането?

 • „Околна среда“ – 2,59 млрд. евро
 • „Действия за климата“ (0,86 млрд. евро)

Програмата е с бюджет от 3,46 млрд. eвро общо.

Срок за кандидатстване?

 • В поканата за всяка една отделна процедура (call for proposals) e посочен конкретен срок за кандидатстване.

Стъпки за участие по програма

Бизнесът има редица възможности за финансиране, които могат да спомогнат за стабилен и устойчив растеж на Вашата бизнес идея. Иновациите са много голям плюс при кандидатстването по тези програми и увеличават драстичн шансовете за одобряване на проекта и отпускането на финансиране.

За да бъдете одобрени за финансиране е необходимо на първо място да изясните своята бизнес идея и да намерите най-подходящата програма или фонд, който финансира сходни бизнес проекти.

На следващо място, трябва да направите обстойна проверка дали се квалифицирате по съответната програма. Повечето програми имат обявени критерии за участниците.

След като сте решили да участвате по конкретна програма и сте проверили, че се квалифицирате за нея, е необходимо да разпишете своя проект и да го подадете. При разписването на проекта следва да отделите особено голямо внимание на формалните изисквания, защото понякога от малки пропуски можем да бъдем дисквалифицирани.

Ако получим финансиране, следващата стъпка е да започнем работа по изпълнението на проекта. Още от този момент трябва да започнете да мислете как ще отчетете проекта. Неправилното отчитане на проекта би могло да доведе до сериозни санкции за бизнеса ни, включително и връщане на получената сума.

[ARForms id=100]

Свързани статии:

Успешен бизнес по време на криза – Как да се адаптираме?
Финансиране на бизнес – видове Фондове и Условия!
Как функционира системата за финансиране на стартъпи?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *