Пълномощно – образци, видове и за какво да внимавате

В тази статия ще научите как да създадете пълномощно и за какво трябва да внимавате.

Създайте пълномощно за минути безплатно като кликнете тук

Какво е пълномощно?

Пълномощното е документ, с който давате право на едно лице да действа от ваше име и за ваша сметка.

ВАЖНО!

Ако дадете пълномощно на едно лице, неговите действия ви обвързват все едно, че вие сте ги направили.

Съветваме ви да давате пълномощно само на лица, на които имате пълно доверие или извършват професионални услуги и можете да видите отзиви за тях.

Например, отзиви за Бизнес Адвайзър можете да видите в една от най-популярните платформи за ревюта – Trustpilot.

Страни по пълномощното

Пълномощно се дава от упълномощител към упълномощено лице, но се подписва единствено от упълномощителя.

За да не може да бъде оспорено едно пълномощно или да имате проблеми с институции, опишете добре страните. За физическо лице най-важно е да посочите ЕГН, защото чрез него се идентифицира по безспорен начин съответния човек. Ако пълномощното ще се изготвя от или за фирма задължително трябва да посочите ЕИК/Булстат. Посочването на името не е достатъчно, защото то може да се променя.

Срок на пълномощно

Следващото нещо, за което трябва да внимавате, е срокът на пълномощното. Силно ви съветваме да не давате безсрочни пълномощни. По-добре сложете дълъг срок, дори 1-2 години, отколкото да оставите пълномощното безсрочно.

Оттегляне на пълномощно

Пълномощното може да бъде оттеглено от упълномощителя по всяко време. Практическият проблем обаче е, когато оригиналният документ остава в упълномощенето лице, защото третите лица няма как да разберат, че пълномощното е оттеглено. Именно заради това съветваме пълномощното да има ясна цел, да бъде ограничено със срок и по възможност да посочва ясно при какви случаи може да се ползва.

Генерално пълномощно

Генералното пълномощно дава права на едно лице да извършва много различни действия. Най-често в практиката се прави генерално пълномощно, което да служи за сключване на сделки с трети лица, представителство пред институции като НАП, НОИ, община и др.

Генералното пълномощно е особено предпочитано, когато управителят на фирма иска да възложи определена дейност на едно лице. Такъв е случаят на пълномощните към счетоводителите, които много често получават правото да оперират с банкови сметки, да подават и получават документи от институции и др.

В последните години се забелязва силна тенденции за определени ситуации да се изисква изрично пълномощно и то по бланка да съответната институция или частно лице. Най-често изрично пълномощно изискват банките.

Пълномощно за недвижим имот

Пълномощното за продажба или покупка на недвижим имот задължително трябва да включва ясно и точно описание на имота. На следващо място то трябва да се завери пред нотариус, за да може да бъде използвано.

Добра практика е в самото пълномощно да се посочи цената или граници на покупната или продажната цена, срок на валидносто и други ограничения, ако сте предвидили такива.

Аналогично положението и при пълномощно за МПС – трябва да посочите ясно и точно колата, която искате да закупите с индивидуализиращите я белези като сериен номер и др.

Пълномощно пред Търговски регистър

Ако сте собственик на фирма или тепърва регистрирате такава, може да ви се наложи да направите пълномощно пред Търговски регистър. Най-често такова пълномощно се изготвя при:

  • първоначална регистрация
  • промени в управител, наименование на фирмата, адрес, капитала или др.
  • обявяване на Годишен финансов отчет или декларация за липса на дейност

Ако ползвате услугите на адвокат е достатъчно пълномощното да е с обикновен подпис. Ако е към друго лице обаче, ще е необходимо да направите нотариална заверка.

Създайте пълномощно за минути

Създайте пълномощно с безплатна регистрация

Създайте своето пълномощно, както и още много други документи, за минути. Следвайте тези лесни 3 стъпки.

1. Регистрация

Регистрирайте се безплатно като кликнете тук.

2. Изберете документ

3. Попълнете информацията и свалете

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *