Работа и пребиваване на чужденци в България

Разерешение за работа и пребивавне

Щоб прочитати статтю українською, натисніть тут (переклад з google translate).

Днес, 24.02.2022, в Украйна нахлу руската армия, което накара хиляди украинци да потърсят сигурност в съсдените държави, включително България. 

В тази статия ще разгледаме какви възможности за работа и пребиваване осигурява България за чужденците, които не са граждани на ЕС. 

Ако имате нужда от международна закрила, можете да видите как можете да получите статус на бежанец в тази статия

ВАЖНО!

Лицата, които са придобили статус на бежанец имат достъп до пазара на труда без нужда от други разрешения.

Какво е Виза D?

По принцип, за да може да влезнете в България и да пребивавате продължително, се изисква Виза D. Визата дава право на първоначално влизане и пребиваване. За да получите право да пребивавате по-дълго, ще е необходимо да получите разрешение за пребиваване. 

Ако сте получили статус на бежанец, имате възможност да пребивавате в България без нужда от разрешение за пребивавне. За да получите стандартно решение за пребиваване обаче, е необходима Виза D. Ако искате да кандидатствате за стандартното решение за пребиваване и/или работа, можете да напуснете България и да получите Виза D от някое от българските посолства в държава по Ваш избор, тъй като българското посолство в Украйна не работи. Все още има неясноти по този въпрос, но предвид обстоятелствата това е едно възможно решение.

Какво е разрешение за пребиваване?

Разрешението за пребиваване Ви дава правото да бъдете в България за срока на разрешението. Според срока разрешението за пребиваване се разделя на:

 • Краткосрочно пребиваване – до три месеца в рамките на всеки 6-месечен период от датата на влизането в страната.
 • Продължително пребиваване – с разрешен срок до една година, с възможност за подновяване
 • Дългосрочно пребиваване – с разрешен първоначален срок 5 години и възможност за подновяване след подадено заявление
 • Постоянно пребиваване – с разрешен неопределен срок.

Какво е разрешение за работа?

Чужденците, които не са граждани на ЕС, трябва да получат разрешение за работа от Агенция по заетостта, в противен случай не могат да упражняват трудова дейност в България. 

В повечето случаи разрешението за работа се получава ПРЕДИ подаването на документите за разрешение за пребиваване и преди чужденъц да напусне страната си. Това е много важно, защото ако дойдете в България неподготвени, е твърде вероятно да не успеете да получите разрешението. 

Каква е разликата с разрешение за работа и пребиваване?

По принцип получаването на разрешение за работа и разрешение за пребиваване са две отделни процедури. Най-често разрешението за работа предхожда разрешението за пребиваване и получаването на Виза D. 

В определени случаи чужденецът има възможност да получи едновременно разрешение за работа и пребиваване от Дирекция Миграция, която от своя страна препраща служебно документите към Агенция по заетостта. 

Основания за получаване на разрешение за пребиваване и/или работа

За да получите разрешение за пребиваване, е необходимо да подадете документи в Дирекция Миграция на едно от основанията изброени в закона.

При някои от основанията е необходимо да получите предварително разрешение от друга институция. 

Най-популярните основания за получаване на разрешение за пребиваване и/или работа са:

 • Вие сте член на семейството на гражданин на ЕС
 • Наети сте на трудов договор от българско дружесто след получаване на предварително разрешение за работа от Агенция по заетостта
 • Извършвате дейност на свободна практика
 • Командировани сте след получаване на предварително разрешение за работа от Агенция по заетостта
 • Вие сте представител на Търговско представителство, регистрирано в Българска Търговско-промишлена палата
 • Вие сте член на семейството на чужденец с предоставено убежище, временна закрила или хуманитарен статут
 • осъществате търговска дейност в страната, като в резултат на тази дейност са разкрити най-малко 10 работни места на пълно работно време за български граждан
 • осъществявате дейност с нестопанска цел след разрешение от Министерството на правосъдието
 • Вие сте кореспондент на средства за масово осведомяване и имате акредитация в България;
 • Вие сте студент в редовна форма на обучение в българско Висше учебно заведение
 • инвестирали сте в българско дружество не по-малко 600 000 лв. (около 300 000 евро)
 • имате сключен брак с български гражданин
 • имате право на пенсия според българското право или правото на държавата Ви по произход
 • звършвате висококвалифицирана заетост (Синя карта на ЕС)
 • нает сте за сезонна работа

Всяка една от изброените възможности за получаване на разрешение за пребиваване изисква подаване на различни документи. Много е важно да знаете правилната последователност на подаване на документите. Също така е необходимо да получите определени документи от Вашата държава като например свидетелство за съдимост или други официални документи от държавна институция. Ще продължим да публикуваме полезна информация, която да ви помогне да намерите най-доброто решение за Вашия слуай.

Имате нужда от съдействие?
Свържете се с нас или се обадете на

0894 644 768

Запитвания и поръчки
Къде искате да регистрирате марката?
На този телефон ще се свържем с Вас за допълнителни разяснения

Сьогодні, 24.02.2022 р., в Україні нахлу російська армія, що накарає тисячі українців дати безпеку в державах, включаючи Україну.

В цій статті ще розглядаме варіанти за роботу і пребування, що забезпечує Болгарію за іноземців, які не є громадянами в ЄС.

Якщо ви маєте потребу від міжнародного закрила, ви можете побачити, як можете отримати статус на бежанец в цій статті.

ВАЖЛИВО!

Особи, які набули статусу біженця, мають доступ до с ринку праці без потреби в інших дозволах.

Що е Виза D?

По принципу, щоб можна було влізнути в Болгарію і продовжувати продовжувати, це вимагає Виза D. Візата дає право на перше вступ і пребиваване. Щоб отримати право на довготривале пребування, ще й необхідно отримати дозвіл на пребивання.

Якщо вам надано статус біженця, ви маєте можливість проживати в Болгарії без необхідності отримання дозволу на проживання. Однак, щоб отримати стандартний дозвіл на проживання, потрібна віза D. Якщо ви хочете подати заявку на стандартне рішення про проживання та/або працевлаштування, ви можете залишити Болгарію та отримати візу D в одному з посольств Болгарії в країні вашого вибір, оскільки посольство Болгарії в Україні закрите. У цьому питанні все ще є невизначеність, але з огляду на обставини, це можливе рішення.

Яке е вирішення за пребиваване?

Розрішення за пребиваване Ви даєте право бути в България за термін на дозвіл. Відповідно до терміну дозволу на пребивавання се розділя на:

 • Краткосрочно пребиваване – до трьох місяців у рамках кожного 6-місячного періоду від дати на вхід на сторінку.
 • Продовжно пребиваване – з разрешеним терміном до однієї години, з можливістю підновлення
 • Дългосрочно пребиваване – з дозволом остаточно надано термін 5 років і можливість підновлення після попередньої заявки
 • Постійно пребиваване – з дозволом невизначений термін.

Що е дозвіл за роботу?

Чужденці, які не є громадянами в ЄС, повинні отримувати дозвіл на роботу від Агенції за реєстраціями, але не можуть здійснювати трудову діяльність в Болгарії.

У початковому випадку дозволу на роботу отримується ПЕРЕДІ подавання на документи за розв’язанням залишення та перед чужим, щоб напустити сторінку. Це багато важливо, тому що, якщо прийдете в Болгарію непідготовленими, є дуже ймовірно, що не встигнете отримати рішення.

Яка є різниця з вирішенням роботи та пребивавання?

За принципом отримання дозволу на роботу та вирішення за пребивавання в два окремі процедури. Найчастіше рішення для роботи, що передбачається розв’язанням і отриманням на Віза D.

У разі визначення чужих випадків ви можете отримати дозвіл на роботу та перебування в Директиві міграції, яка від своєї сторони буде служебно документована Агентству по заслугам.

Основанія за отриманням дозволу за пребиваване і/або робота

Щоб отримати дозвіл на пребивання, вам необхідно надати документи в Директиві міграції на одне з підстав і збройних у законі.

При деяких підставах необхідно отримати попереднє рішення від іншої інституції.

Найпопулярніші підстави для отримання дозволу на перебивання та/або роботу з:

 • Ви є членом сім’ї громадянина ЄС
 • Наети сте на трудовий договір від българського дружества після отримання попереднього рішення за роботу від Агенції по завітності
 • Виконуєте діяльність на свободній практиці
 • Командировані слід отримати напередодні рішення за роботу від Агенції по заеттю
  Ви є представником на Торгово-промислове представництво, зареєстровано в Българська Торгово-промислова палата
 • Ви є членом сім’ї на чужинці з сучасним убежищем, тимчасовим закрилом або гуманітарним статутом
 • розміщуйте торгову діяльність у стороні, що в результаті на цій діяльності розкриває найменше 10 робочих місць на повний робочий час для громадян України
  здійснюють діяльність господарська цілий слід дозвіл від Міністерства правосуддя
 • Ви сте кореспондент на засоби за масове інформування та маєте акредитацію в Болгарії;
 • Ви сте студент в редовна форма на навчання в българско Висше учебно заведение
 • вложили сте в българско товариство не по-малко 600 000 лв. (около 300 000 євро)
  ви сключений брак з българским громадянин
 • маєте право на пенсію відповідно до българського права або право на державу Ви за походженням
 • звершуєте висококваліфіковану заетість (Синя карта на ЄС)
 • нает сте за сезонна работа

Одна від і збройних можливостей для отримання дозволу на перебивання. Дуже важливо знати правильну дослідницьку діяльність щодо подачі документів. Також це необхідно, щоб отримати документи від вашої країни, наприклад, свідчення суду чи інші офіційні документи від установи. Ще продовжите да публікуєте полезна інформація, яка ви допоможете знайти най-добре рішення за твій слуй.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.