Регистрация на Акционерно дружество – стъпка по стъпка

Ако си взел решение за регистрация на Акционерно дружество (АД), тук ще намериш много полезна и практична информация, както и пълен списък с необходимите документи.

В случай, че искаш да сравниш акционерното дружество с другите видове фирми, можеш да видиш нашата сравнителна таблица тук.

Какво е Акционерно Дружество /АД/?

Акционерното дружество /АД/  е вид фирма. Подобно на ООД-то, при АД няма персонална отговорност.  То спада към т.нар. капиталови търговски дружества, тъй като капиталът му е разделен на акции.

Регистрация на Акционерно дружество в Търговски регистър

За да преминеш успешна регистрация на Акционерно дружество в Търговски регистър, ще е необходимо да определиш следното:

 1. Наименование на АД-то
 2. Капитал
 3. Начин на управление
 4. Акционерите
 5. Седалището и предмета на дейност

Какво наименование да изберем

На първо място, ще трябва да определиш как искаш да се казва твоето АД. Важно е да се направи предвартелна проверка дали името е свободно в Търговски регистър. Също така нямаш право да ползваш име, което е подобно на това на конкурент.

Необходим капитал за регистрация на Акционерно дружество

Капиталът на АД е минимално 50 000 лв. Не е задължително да внасяш цялата сума към момента на регистрацията. Можеш да внесеш по набирателната сметка на дружеството ¼ от капитала, т.е. 12 500 лв., а останалата част да внесеш по-късно.

Акционери

Обикновено в учредяването участват повече лица

Акционерното дружество може да бъде учредено от едно физическо/юридическо лице  или от 2 и повече лица – физически или юридически. В зависимост от броя на учредителите акционерното дружество се разделя на Еднолично Акционерно дружество /ЕАД/ и  Акционерно дружество /АД/.

ВАЖНО!

Акционерите в АД не отговарят лично за задълженията му и за тях няма никаква опасност да загубят личното си имущество.

Процедура по регистрация на Акционерно дружество

Процедурата по регистрация на акционерното дружество преминава през 3 етапа.

Първи етап – учредително събрание

Първо се провежда т.нар. Учредително събрание. На него трябва да присъстват всички лица, които записват акции от АД-то. За провеждане на Учредителното събрание задължително следва да се води протокол. Учредителното събрание взема решения за:

 • учредяване на Акционерното дружеството;
 • Избиране на система за управление
 • приема се Устав на Акционерното дружеството. Той следва да съдържа информация за седалището и адреса на управление, предмета на дейност, капиталът, органи за управление на Акционерното дружество  и др. въпроси.

Втори етап – записване на капитала

Капиталът се записва по време на учредителното събрание. На него присъстват всички учредители – бъдещите акционери в дружеството. Те записват акции на свое име, и внасят общата сума на записаните  акции по специална сметка на дружеството /набирателна сметка/. На учредителите се издават т.нар. временни удостоверения, срещу които по-късно те получават записаните от тях акции.

Трети етап – вписване в Търговския регистър

Регистрация на Акционерно дружество може да бъде направена онлайн, чрез електронен подпис или на място в Агенция по вписванията.

Имате нужда от съдействие?
Свържете се с нас или се обадете на

0894 644 768

Запитвания и поръчки
Къде искате да регистрирате марката?
На този телефон ще се свържем с Вас за допълнителни разяснения

ВАЖНО!

Таксата е два пъти по-висока, ако се плати на място.

В Търговски регистър се подават следните документи

 1. Заявление по образец;
 2. Уставът или Учредителния акт;
 3. Документ за внесена държавна такса;
 4. Декларация относно истинността на заявените обстоятелства.
 5. Документ от банката удостоверяващ, че записаният капитал е изцяло внесен;
 6. Протокол от учредителното събрание.
 7. Списък на лицата, които са записали акции.
 8. Декларация от учредителите, когато са физически лица, че не са обявени в несъстоятелност.
 9. Декларации от съвета на директорите или управителния съвет и надзорния съвет, че желаят да бъдат избрани за в съответния орган;
 10. В случай, че сте направили непарична вноска /апорт/ – съгласие от собственика на вещта или имота, че е съгласен да бъде извършена и заключение от вещите лица за стойността на апорта;
 11. В случай, че един от учредителите е юридическо лице /фирма/, то следва да представите и решение от управителния орган на фирмата /Управителен Съвет, Съвет на Директорите, Едноличен собственик на капитала/, както и изрично нотариално заверено пълномощно на лицето, което е представлявало Управителния орган.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *