Видовете обществени поръчки и към кои да насочим бизнеса си.

В статията: “Видовете обществени поръчки и към кои да насочим бизнеса си.” ще ви представим какви са различните видове обществени поръчки.

Бързаме да ви подсетим, да прегледате също така и нашите предишни статии по темата:
Обществена поръчка – какво представлява и как можем да я използваме за нашия бизнес
Кои са основните действащи лица в една обществена поръчка?
Кой може да провежда и възлага обществена поръчка?
Националната система от органи в областта на обществените поръчки.

Законът за обществените поръчки (ЗОП) дава легално определение за обществена поръчка – „придобиването от един или няколко възложители посредством договор за обществена поръчка на строителство, доставки или услуги от избрани от тях изпълнители, предназначени за обществени цели или за нуждите на публични възложители, а при секторни възложители – за изпълнение на секторни дейности“.

От тази дефиниция може да се изведат основните елеменети и съответно видове обществени поръчки. Условно бихме могли да ги групираме според обекта, според процедурата и според стойността на поръчката.

Според обекта на обществената поръчка 

Първият и най-важен ориентир за Вас, насочвайки поглед към видовете обществени поръчки, е основната дейност на бизнеса Ви. Спрямо предмета на дейност на фирмата следва да се насочите и към някой от трите основни вида поръчки – за строителство, доставки или услуги. А най-лесният начин да определите какъв вид е една обществена поръчка е да погледнете нейния предмет, т.е. нейното наименование, дадено от Възложителя.

Обществени поръчки за строителство, което обхваща:

 1. изпълнение или проектиране и изпълнение на строителство;
 2. изпълнение или проектиране и изпълнение на строеж.

Обществени поръчки за доставки на стоки 

Те могат да бъдат осъществявани чрез покупка, лизинг, наем или финансов лизинг, със или без право на закупуване, както и всички необходими предварителни дейности по употребата на стоката, като инсталационни или монтажни работи, тестване на машини и съоръжения и други;

„Доставката“ по смисъла на ЗОП, като обект на обществена поръчка, има по-широко съдържание от разбирането за доставка в търговското или данъчното законодателство като същата би могла да се реализира и чрез договор за наем (предоставяне на временно ползване срещу заплащане на цена), лизинг (със или без право на изкупуване), и прочие.

Обществени поръчки за предоставяне на услуги

Във връзка с възлагането на поръчки за стандартни услуги, ЗОП отчита  съществуването на услуги, притежаващи особени социални и други аспекти, които им придават определен местен характер, обуславящ интерес от възлагане на поръчката главно за местни стопански субекти. Тези услуги са обхванати в Приложение № 2 от ЗОП.

Според вида процедура

ЗОП посочва следните видове обществени поръчки, според процедурата на възлагане. А това са:

1. открита процедура;

2. ограничена процедура;

3. състезателна процедура с договаряне;

4. договаряне с предварителна покана за участие;

5. договаряне с публикуване на обявление за поръчка;

6. състезателен диалог;

7. партньорство за иновации;

8. договаряне без предварително обявление;

9. договаряне без предварителна покана за участие;

10. договаряне без публикуване на обявление за поръчка;

11. конкурс за проект;

12. публично състезание;

13. пряко договаряне.

Открита процедура и публичното състезание са най-често обявяваните като вид процедури и при тях всички заинтересовани лица могат да подадат оферта.

Според прогнозната стойност

Второто основно групиране на обществените поръчки, което можем да направим е спрямо тяхната прогнозна стойност.

ЗОП не дава определение на това що е то прогнозна стойност, но по своята същност тя може да се определи като очакванията на Възложителя за ориентировъчния размер на средствата, който ще заплати на Изпълнителя за резултатите от поръчката.

Законът предвижда различни начини за определяне на прогнозната стойност, но без значение от приложимия или избрания метод, важи следното правило – това са всички плащания към Изпълнителя на обществената поръчка за целия срок на договора. Различните възложители прилагат следните процедури спрямо стойностните прагове на поръчката, като ЗОП борави единствено със суми без включен ДДС!

Прилагане на: Открита процедура

Така например публичните възложители и техни обединения следва да приложат най-често по вид Откритата процедура – когато възлагат обществени поръчки с прогнозна стойност, по-голяма или равна на:

 1. 10 000 000 лв. – за строителство;
 2. 280 000 лв. – за доставки и услуги;
 3. 1 000 000 лв. – за услуги по Приложение № 2;

Прилагане на: Публично състезание и прякото договаряне

Публичното състезание и прякото договаряне са вторите най-често използвани процедури при възлагането на обществени поръчки, със следните прогнозни стойности:

 1. при строителство – от 270 000 лв. до 10 000 000 лв.;
 2. при доставки и услуги, включително и услугите по Приложение № 2 – от 70 000 лв. до съответния праг по чл. 18, ал. 1 – в зависимост от вида на възложителя и предмета на поръчката.

Прилагане на: Събиране на оферти с обява и поканата до определени лица

Особено внимание следва да се обърне особен ред за възлагане на обществени поръчки от Възложителите – събирането на оферти с обява и поканата до определени лица. Характерното за тях и правещи ги особено примамливи за участие е фактът, че са необжалваеми и приключват сравнително бързо. Възложителите прилагат някой от двата особени начина на възлагане, когато обществените поръчки имат прогнозна стойност:

 1. при строителство – от 50 000 лв. до 270 000 лв.;
 2. при доставки и услуги, с изключение на услугите по Приложение № 2 – от 30 000 лв. до 70 000 лв.

На последно място следва да се отбележи, че Възложителите могат да сключват директно със свободно избрани от тях Изпълнители и да възлагат директно обществени поръчки с прогнозна стойност, по-малка от:

 1. 50 000 лв. – при строителство;
 2. 70 000 лв. – при услуги по Приложение № 2;
 3. 30 000 лв. – при доставки и услуги извън тези по втора точка.

One thought on “Видовете обществени поръчки и към кои да насочим бизнеса си.

 1. Pingback: Какво са новите „Зелени“ обществени поръчки - Business Advisor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *