Как да се възползвам от новите „Зелени“ обществени поръчки?

В тази статия ще ви представим: “Как да се възползвам от новите „Зелени“ обществени поръчки”? Както споменахме в предходната статия: Съобщение на Комисията на европейските общности – „Обществените поръчки, насочени към една по-добра околна среда“, пряко и детайлно се разглеждат ползите, възможностите за развитие и целите, които Европейският съюз си поставя в сферата на „Зелените“ обществени поръчки, от които несъмнено би се възползвал и бизнесът за набавяне на нови приходи.

Комисията идентифицира десет „приоритетни“ сектора за зелени обществени поръчки, избрани въз основа на важността на съответния сектор по отношение на различни критерии – обхват на екологичните подобрения, публичните разходи, потенциалното въздействие върху сектора на предлагането и други, както следва:

 1. Строителството (включително суровините като например дървесина, алуминий, стомана, бетон, стъкло; също и строителните изделия, като например прозорци, стенни и подови покрития, отоплителни и климатични съоръжения, аспекти свързани с експлоатацията и края на използването на сградите, ремонтните услуги, изпълнението на място на строителни работи);
 2. Храните и кетърнговите услуги;
 3. Транспортът и транспортните услуги;
 4. Енергията (включително електроенергията, топлинната и охладителната енергия, произведени от възобновяеми енергийни източници);
 5. Офис машините и компютрите;
 6. Облеклото, униформите и други текстилни материали;
 7. Хартията и печатните услуги;
 8. Мебелите;
 9. Почистващите продукти и услуги;
 10. Апаратурата, използвана в здравеопазването.

Как да се възползвам от „Зелени“ обществени поръчки – Специфични цели при прилагането на механизмите на Европейския съюз за финансиране.

Всяка година се изразходват милиарди евро в рамките на кохезионната политика на Европейския съюз за регионално развитие, икономическо и обществено сближаване в Европа. За периода 2007-2013 г. бюджетът на ЕС възлиза на 975,7 милиарда евро. Не по-малко внушителна е и сумата, предвидена за следващата многогодишна финансова рамка (2014-2020)н – 1 025 милиарда евро.

В случаите, когато тези средства се изразходват пряко от публичните власти и последните провеждат процедури за обществени поръчки за изпълнение на финансираните проекти, Комисията счита, че би могло лесно Зелени обществени поръчки да бъдат включени в съответните проекти. Една специално насочена кампания, при която на съответните ръководни органи и на други бенефициери на финансиране от страна на ЕС бъде настоятелно препоръчано да използват зелени публични поръчки при изпълнението на финансирани от ЕС проекти, би могло да допринесе много за подем в прилагането на зелените обществени поръчки, тъй като тези проекти имат важен дял в общия размер на публичните разходи. Такава практика от страна на държавите-членки, особено на тези от тях, където делът на зелените обществени поръчки е под средния, би допринесла за постигане на целта за 50% дял на зелените обществени поръчки.

Поръчки от страна на Европейската комисия.

Европейската комисия ще започне постепенно да застъпва зелените обществени поръчки в своите общи сесии за обучение по обществени поръчки и ще включва препоръчаните критерии, разработени в рамките на Инструментариума за обучение по зелени обществени поръчки в своите тръжни процедури, когато това е уместно.

Развитие на „ЗеОП“ в България и ползи за бизнеса

Към Българските стратегически документи с отношение към „ЗеОП“ могат да бъдат причислени не малко на брой, като наред с Национална стратегия за развитие на сектора обществени поръчки в България за 2014-2020 г., която посочва Закона за обществените поръчки като инструментът за налагане на „зелени“ практики, Планът за нейното изпълнение, съществуват и други стратегически и дългосрочни документи, които имат отношение към „ЗеОП“, като:

 1. Оперативните програми за периода 2014-2020 г. – „Транспорт и транспортна инфраструктура“, „Околна среда“, „Региони в растеж“, „Иновации и конкурентоспособност“, „Опазване на околната среда и климатични промени“ и др.;
 2. Национална програма за развитие: България 2020 и План за действие;
 3. Национален план за действие по енергийна ефективност 2014-2020 г.;
 4. Енергийна стратегия на Република България до 2030 г.;
 5. Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници 2010-2020г.;
 6. Национална дългосрочна програма за насърчаване на потреблението на биогорива в транспортния сектор 2008-2020 г.;
 7. Трети национален план за действие по изменение на климата за периода 2013-2020 г.;
 8. Национална програма за намаляване на общите годишни емисии на серен диоксид, азотни оксиди, летливи органични съединения и амоняк в атмосферния въздух;
 9. Интегрирана транспортна стратегия до 2030 г.;
 10. Национален стратегически план за управление на отпадъците от строителство и разрушаване на територията на Република България за периода 2011-2020 г.;
 11. Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г.;
 12. Национален план за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г.;
 13. Национален стратегически план за поетапно намаляване на количествата на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране (2010-2020);
 14. Национален стратегически план за управление на утайките от градските пречиствателни станции за отпадъчни води на територията на Р. България за периода 2014-2020 г.;
 15. Национална програма за действие за устойчиво управление на земите и борба с опустиняването в Република България (актуализация за програмен период 2014-2020 г.);
 16. Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република България;
 17. Стратегически план за действие за опазване на околната среда и възстановяване на Черно море;
 18. „Национална програма за развитие: България 2020“ е документът, свързващ приоритетите на ЕС в контекста на стратегия „Европа 2020“ и националните приоритети на България. 
 19. Тригодишният план за действие за изпълнението на Националната програма за развитие: България 2020 в периода 2018-2020 г. представя конкретни мерки, които трябва да бъдат изпълнени за постигане на приоритетите и др. 

Как да се възползвам от „Зелени“ обществени поръчки – намаляване на емисиите на парникови газове

Третият национален план за действие по изменение на климата предвижда конкретни мерки за намаляване на емисиите на парникови газове във всички сектори и тези мерки съответстват, както на националната политика по изменение на климата, така и на потенциала на националната икономика за намаляване на емисиите. 

Бързаме да ви подсетим, да прегледате също така и нашите предишни статии по темата:
Обществена поръчка – какво представлява и как можем да я използваме за нашия бизнес
Кои са основните действащи лица в една обществена поръчка?
Кой може да провежда и възлага обществена поръчка?
Националната система от органи в областта на обществените поръчки.
Видовете обществени поръчки и към кои да насочим бизнеса си.
Какво са новите „Зелени“ обществени поръчки и как да ги използвам в бизнеса си?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *