Какво трябва да знам за новия закон за защита на търговската тайна?

От 05.04.2019 е в сила нов закон за: “Защита на търговската тайна”. Търговската тайна до момента не беше уредена в специален закон и за нея се прилагаха общите правила. Новият закон беше приет с цел синхтонизирането на българското с европейското законодателство.

Какво e търговска тайна?

Според дефиницията на новия закон, търговска тайна е всяка търговска информация, ноу-хау и технологична информация, която отговаря едновременно на няколко изисквания. Това са:

Не е общоизвестна или лесно достъпна

Това означава, че информацията не може да бъде достъпена свободно, както и че лицата, които обичайно ползват подобна информация не могат да достигнат до нея лесно. Например, систематизирана информация за начина ни на работа при предоставяне на дадена услуга е търговска тайна.

Има търговска стойност

Според закона стойност на информацията означава, че чрез тази информация бихме могли да продаваме определена услуга. Не е задължително обаче търговската тайна да дава информация директно за крайна услуга. Възможно е тя да обхваща само част от даден процес.

Предприети са мерки за запазването й в тайна

Последното изискване на закона е да са били предприети мерки за запазването на информацията в тайна. Това означава, че притежателят на тайната е ограничил по някакъв начин достъпът до нея. Това може да стане както физически, така и дигитално чрез пароли или друг начин. Например, работодател може да ограничи достъпа до определена информация на работниците си чрез вътрешни правила.

Какви са нарушенията, ако се наруши: Закон за защита на търговската тайна?

Нарушения според закона е както използването, така и разпространието на търговска тайна. За да има нарушение обаче, е необходимо това използване или разпрострнение да е неправомерно. Ако ползваме дадената информация със съгласието на носителя на търговската тайна, няма да носим отговорност.

Каква е процедурата за създаване на: Закон за защита на търговската тайна?

При извършено нарушение носителят на търговската тайна има право да предяви иск пред съда. Искът може да се предяви за нарушения, изършени до 5 г. преди датата на завеждане на иска. Също така е възможно в хода на съдебния спор съдът да забрани продажбата на стоки или услуги, които се продават вследствие на нарушение на търговска тайна.

За финал, хора, които проявяват интерес към тази статия, също така проявяват интерес и към тези:
Промени в бизнеса – вписване в Търговски регистър
Какво е маркетинг и как ще ми помогне да изградя бизнеса си?
Какво трябва да знам за подаването на Годишен финансов отчет (ГФО)?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *