Какво са новите „Зелени“ обществени поръчки и как да ги използвам в бизнеса си?

“Зелени” обществени поръчки, актуална тема, проблем и как да ги използваме в нашия бизнес. През изминалия век екологията претърпява изключително бързо и бурно развитие и засягага множество аспекти – социалния живот, природата, човешката религия и много други.

От зародиша на своето развитие до днешна дата, обществените поръчки също не остават незасегнати н непроменени от тази идея.

Идеята за екологичните обществени поръчка все повече се популяризира в държавите по цял свят, включително и в Европейския съюз..

До началото на 2008 година, потенциалът на „Зелените“ обществени поръчки беше само частично използван, като постепенно започна и приемане на планове и действия по прилагането и използването им от държавите.

С въвеждането на новите „зелени“ критерии при провеждането и възлагането на обществените поръчки, започна да се утвърждава едно ново средство, с помощта на което се намалява все по-нарастващото негативно и отрицателно човешко поведение върху околната сред.

 „ЗеОП“. 

„Обществени поръчки, насочени към една по-добра околна среда.“

„ЗеОП“ е „Зелена обществена поръчка“.

Европейският съюз определя зелената обществена поръчка като:

 „ …процедура, чрез която публичните органи се стремят да получат продукти, услуги и строителни работи с намалено въздействие върху околната среда през целия им жизнен цикъл, вместо продукти, услуги и строителни работи със същата основна функция, които иначе биха били предоставени.”

Като част от приноса си за опазване на околната среда, „ЗеОП“ подпомагат развитието на пазара на „зелени“ продукти и услуги.  Те мотивират производителите да разработват продукти, които удовлетворяват „зелените“ изисквания, дефинирани и заложени от Възложителите на обществени поръчки, и тези продукти в последствие да се превърнат в пазарен и утвърден стандарт.

Какви са ползите от новите: “Зелени” Обществени Поръчки?

„ЗеОП“ осигуряват дългосрочни ползи за човечеството чрез устойчив и плавен положителен растеж, тъй като преди всичко те са свързани с опазване и подобряване на околната среда, което от своя страна е осъществимо чрез спестяването на материали и енергия при прилагането и реализирането им. 

Опазването на околната среда се постига чрез:

  • намаляването на разходите за придобиване на продукти и услуги;
  • отчитането на целия жизнен цикъл на продуктите и услугите;
  • редуциране на отпадъците и замърсяването, намаляването на емисиите на парникови газове, 
  • съзъздаване на стимули за разработване на екологосъобразни и иновативни технологии техники, продукти и услуги.

Като примери за “Зелени” Обществени Поръчки бихме могли да посочим:

  1. Закупуване на енергоспестяващи компютри;
  2. Доставяне на осветителни тела с LED технология;
  3. Проектиране и изграждане на сгради с ниско потребление на енергия;
  4. Производство, доставка и продажба на рециклирана хартия;
  5. Осигуряване на услуги по почистване, посредством използването на биологични и екологосъобразни продукти;
  6. Производство, доставка и продажба на електрически или хибридни автомобили и др.

Бързаме да ви подсетим, да прегледате също така и нашите предишни статии по темата:
Обществена поръчка – какво представлява и как можем да я използваме за нашия бизнес
Кои са основните действащи лица в една обществена поръчка?
Кой може да провежда и възлага обществена поръчка?
Националната система от органи в областта на обществените поръчки.
Видовете обществени поръчки и към кои да насочим бизнеса си.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *